Прелиминарна ранг листа и освоени поени од тестирањето по англиски јазик - конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на воената академија генерал михаило апостолски – скопје, на лица со завршен прв циклус на