Прелиминарна ранг-листа на пријавените кандидати по конкурсот за запишување на трет циклус-докторски студии на воената академија

06.02.2015

Врз  основа на член 66 од Статутот на Воена академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје и член 14 од  Правилникот  за условите, за критериумите и за правилата за запишување и студирање трет циклус-докторски студии на Воена академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, Конкурсната комисија на ден 06.02.2015 година утврди

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ-ЛИСТА

на пријавените кандидати по Конкурсот  за запишување на трет циклус-докторски студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, придружна членка на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, во учебната 2014/2015 година


СЕ УТВРДУВА прелиминарна ранг-листа на пријавените кандидатипо Конкурсот за запишување на трет циклус-докторски студии на студиските програми на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, придружна членка наУниверзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, во учебната 2014/2015 година:

 

Кандидат

Втор циклус студии

Просек

Студиска програма на која се запишува

Дополнител-ни услови

1

Љупчо Мире Шошоловски Воена Академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје - Магистер по менаџмент со одбранбено-безбедносни ресурси во областа на безбедноста и одбраната 10,00 Национална и меѓународна безбедност и меѓународни односи

2

Ѓорѓи Стерио Вељовски Институт за социолошки и политичко-правни истражувања, УКИМ, Скопје

Магистер на политички науки
9,89 Национална и меѓународна безбедност и меѓународни односи

3

Агротова Димитар Стефанија Филозовски факултет, УКИМ Скопје

магистер од областа на безбедноста
9,83 Национална и меѓународна безбедност и меѓународни односи

4

Гоце Миле Стоиловски Воена Академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје - Магистер по менаџмент со одбранбено-безбедносни ресурси во областа на безбедноста и одбраната 9,75 Национална и меѓународна безбедност и меѓународни односи

5

Весна Стево Поповска Правен факултет „Јустинијан први“, УКИМ, Скопје - Магистер по право од областа на меѓународно право и меѓународни односи 9,55 Национална и меѓународна безбедност и меѓународни односи

6

Драганчо Петре Војнески Воена Академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје - Магистер по менаџмент со одбранбено-безбедносни ресурси во областа на безбедноста и одбраната 9,50 Национална и меѓународна безбедност и меѓународни односи

7

Ацо Владан Велковски Воена Академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје - Магистер по менаџмент со одбранбено-безбедносни ресурси во областа на безбедноста и одбраната 9,25 Национална и меѓународна безбедност и меѓународни односи

8

Тони Велин Јакимовски Воена Академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје - Магистер по менаџмент со одбранбено-безбедносни ресурси во областа на безбедноста и одбраната 9,13 Национална и меѓународна безбедност и меѓународни односи

9

Идризи Џелиљ Африм Филозовски факултет, УКИМ Скопје

магистер по одбрана
9,00 Национална и меѓународна безбедност и меѓународни односи

10

Марио Мирослав Јуришиќ Практична школа за високи студии, Парис, Франција

-Магистер по религиски, културни и политички науки во модерна и современа Европа
11/20 Национална и меѓународна безбедност и меѓународни односи

11

Живко Ристо Рамов Универзитет за туризам и менаџмент - Скопје, Магистер по менаџмент на човекови ресурси 7,80 Национална и меѓународна безбедност и меѓународни односи


Кандидатите кои не се наоѓаат на ранг-листата не ги исполнуваат условите наведени во Конкурсот.

Правна поука: Кандидатот кој смета дека постапката за  рангирање не е правилно спроведена има право на приговор до Конкурсната комисија од 24 часа од објавувањето на ранг-листата на веб-страницата на Воената академија.

Објавено на веб-страницата и на огласната табла на ден 06.02.2015 год. во 12.00 часот.

 

КОНКУРСНА КОМИСИЈА:

1. Славко Ангелевски, с.р.

2. Методија Дојчиновски с.р.

3. Митко Богданоски с.р.

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ-ЛИСТА на пријавените кандидати по Конкурсот за запишување на трет циклус-докторски студии на Воената академија