:en short overview of the fourth and fifth day lectures at the nato atc terrorist use of cyberspace: :mk нато регионалната школа за сајбер одбрана користењето на сајберпосторот од страна на терористите – краток преглед на предавањата од четвртиот и петтио

16.12.2014

ENGLISH
Prof.Dr. Itamara Lochard (USA) Countering Terrorists’ Use of Cyber and Technology

She offered several ways to counter terrorists’ use of cyberspace including an unclassified containment model of deterrence based on a U.S. Undersecretary of Defense for Intelligence project. She also presented several state responses, technological solutions used in theatre, efforts by NATO, the UN and other IGOs and NGOs, academic research as well as new thinking related to the role of industry. Finally, she focused on bilateral responses via EUCOM, civilian cyber defense efforts and regional fora in the Balkans she has supported via MIIS with the Macedonian Military Academy Mihailo Apostolski .

Stewart MacDonald  (UK), Assessing and Responding to Cyber Terrorism Threat    

His presentation concerned a survey that Swansea University conducted as a part of Cyberterrorism Project. Firstly, he briefly elaborated the results of the questionnaire and the methodology that they used during the research. Later, he outlined the specifics of cyber terrorism and laid down the main issues of response.

Olivera Injac (Montenegro), Building Social Resilience: Means to an End in Preventing Terrorists Abuse of Social Media in SEE Cyberspace

Her lecture was about building social resilience to prevent terrorists’ abuse of social media in cyberspace. During her presentation, she explained the role of the Internet, the means by which the Internet is used for the purposes of terrorism and the most frequent forms of the Internet use by the terrorists. She stressed the importance of building resilient strategies for preventive reasons and ended by putting forward the experience and perspectives of terrorism and cyberspace in SEE.

Murat Can (Turkey), An emerging threat: Hacktivism -   Case Study of Turkish Hacktivist Group

His lecture was related to the notion of hacktivism as an emerging threat in cyberspace. He laid down the forms of hacktivism and delivered a case study of Turkish hacktivism used by the terrorist group RedHack. Throughout the presentation, he explained their cyber tactics and technical capabilities.

Anna Maria Osula (Estonia), Legal Aspects Related to the Terrorist Use of Cyberspace   

She addressed the legal aspects of terrorist use of cyberspace. She pointed to the problem of the absence of definition and no universally accepted convention regarding terrorism. She explained both the international and national legal framework and concluded that states need to focus to developing national legislation instead of developing international convention.

Arthur Brocato (Italy), UNICRI Case: Defense against Terrorists’ Use of Cyber

He presented the role of UNICRI in the defense of terrorist use of cyberspace and described their activities and current projects. He explained the tools of terrorist exploration of Internet, the online recruitment process and terrorist use of online games. He also explained the obstacles of to effectively combat terrorists’ use of Internet technology.

Nancy Houston (USA), How Human Issues Impact Confronting Cyber Terrorism     

Her presentation was about how the human issues impact confronting cyber terrorism. Throughout her presentation, she emphasized the necessity of cyber situation awareness and the understanding of human behavior to successfully deal with contemporary threats.

Ivica Simonovski (Macedonia), Sources of funding for major terrorist organizations

His presentation was concentrated on sources of funds and the means of financing of the major terrorist organizations. He touched on and explained the issues of Internet gambling, cyber crime through e-banking and fraud through spam messages.

MACEDONIANпроф д-р Итамара Лочард (САД) Справување со заканите од употреба на сајбер просторот и новите технологии од страна на терористите

Во предавањето беа понудени неколку начини за справување на сајбер тероризамот вклучувајки некласифициран модел за справување со овие закани базиран на U.S. Undersecretary of Defense for Intelligence project. Исто така презентираше неколку технолошки решенија и одговори на државите за справување со овие заканити, залагањата на НАТО, ОН и останатите владини и невладини организации.

Стјуарт Мекдоналд (Велика Британија), Проценка и одговар на сајбер терористички закани

Неговата презентација се однесуваше за истражување спроведено од Свонзи Универзитетот како дел од проектот за Сајбер тероризам. Прво, тој кратко се осврна на резултатите од прашалникот и методологијата која што се користела во текот на истражувањето. Подоцна, тој ги истакна спецификите на сајбер тероризмот и ги изнесе главните проблеми во изготвувањето соодветен  одговор за сајбер заканите.

Оливера Ињач, (Црна Гора) Градење на Социјална Отпорност: Средство за спречувањето на злоупотреба на социјалните медиуми од страна на терористите во сајбер простор на ЈИЕ

Нејзиното предавање се однесуваше на градењето на социјална отпорност за понатамошно спречување терористичката злоупотреба на социјалните медиуми во сајбер-просторот. За време на нејзината презентација, таа ја објасни улогата на интернет, средствата со кои интернетот се користи за целите на тероризмот и најчестите форми на користење на интернетот од страна на терористите. Таа ја истакна важноста на градење на флексибилни стратегии од превентивни причини  изаврши истакнувајќи ги искуствата и перспективите на тероризмот и сајбер-просторот во земјите на Западен Балкан.

Мурат Кан (Турција), Закана: Хактивизам - Студија на случајот на турската хактивистичка група

Неговата лекција беше поврзана со поимотхактивизам како растечка закана во сајбер-просторот. Тој ги изложи формите на хактивизмот и пренесе студија турски случај на џактивизам користен од страна на терористичката група RedHack. Во текот на презентацијата тој ја објасни нивната сајбер тактика и технички способности.

Ана Марија Осула (Естонија), Правни аспекти поврзани со терористичката употреба на сајбер простор

Таа се осврна на правните аспекти на користењето на сајбер-просторот од страна на терористите. Таа укажа на проблемот со отсуството на соодветна дефиниција и непостоењето универзално прифатена конвенцијата во врска со тероризмот. Таа ги објасни и меѓународната и националната законска рамка и заклучидека државите треба да се фокусираат на развивање на националната легислатива наместо на усвојување на меѓународна конвенција.

 Артур Брокато (Италија), UNICRI Случајот: Одбрана против терористичката употреба на сајбер просторот

Тој ја претстави улогата на UNICRI во одбраната на терористичката употреба на сајбер-просторот и ги опиша нивните активности и тековните проекти. Тој ги објасни алатките на користењето на Интернетот од страна на терористите, онлајн процесот на регрутирање и терористичкото користење на онлајн игри. Тој исто така ги објасни пречките за ефикасно справување со терористичката употреба на интернет технологијата.

Ненси Хјустон (САД), Како човечките прашања влијаат во справувањето со  Сајбер тероризмот

Нејзината презентација беше за тоа како човечките проблеми влијаат во справувањето со сајбер тероризмот. Во текот на својата презентација таа ја нагласи потребата од сајбер свесност и разбирањето на човековото однесување за успешно справување со современите закани.

Ивица Симоновски (Македонија), Изворите на средства за финансирање на големите терористички организации

Неговата презентација беше концентрирана на изворите на средства и на средствата за финансирање на големите терористички организации. Тој исто така се осврна и ги објасни прашањата на интернет коцкањето, сајбер криминалот преку е-банкарство и измамите преку спам пораки.