:en short overview of the second and third day lectures at the nato atc terrorist use of cyberspace: :mk нато регионалната школа за сајбер одбрана користењето на сајберпосторот од страна на терористите – краток преглед на предавањата од вториот и третиот

11.12.2014

ENGLISH

Assoc.Prof. Zlatogor Minchev (Bulgaria), The Human Factor Dual Role in Modern Cyberspace, Social Engineering

 The lecture was about social engineering and its general impact on terrorist threats. The lecturer emphasized that it involves three dimensions: defining the problem, classification and validation. He provided user system model with a deep explanation of his work, and labeled the social engineering as a complex problem that emerges from the new digital world.

 Mr. Alan E. Brill (USA), Crypto-Currency: The Perfect Vehicle for Terrorist Financing?     

His lecture stressed the crypto-currency as a perfect vehicle for terrorist financing. At the beginning the lecturer provided explanation about virtual currency and its workflow. He exemplified it by putting forward several examples of virtual currency use by terrorists, and what measures should the governments take to mitigate this threat.

 Mr. Minhac Celik (Turkey), States’ Relations with Non-State Groups in Cyberspace

At the beginning the lecturer made a clear distinction between crime, terrorism and warfare.  His further lecture was primarily concerned on state relations with non-state groups in cyberspace and explained the methods of employing hackers.

Dr. Mitko Bogdanovski (Macedonia), Information Hiding in Support of the Global Terrorism

His lecture was primary focused on information hiding. During the lecture the lecture had made a deep explanation about steganography, cryptography and cryptology, connecting them with the current terrorist threats by explaining the way that the terrorist use them. Then he gave explanation about the techniques that can be used by forensics experts and law enforcement institutions as a response to this kind of information hiding and protection.  Actually he explained in details steganalysis and cryptanalysis.

Mr. Elliot Zweig (USA), Cultural Aspects of Information Sharing&Collaboration 

His second lecture was about the role of the social media in modern terrorism. He presented several statements of Al-Qaeda leaders that confirm the use of social media for recruiting and radicalization.

Mr. David MAIR (UK), Case Study of Terrorist Use of Cyberspace

His lecture concerned a case study of terrorist use of cyber space. He focused on the phenomenon of Al Shabaab with a special emphasis on the reasons behind their use of Internet technology in achieving their objectives.

Dr.Metodi Hadji-Janev (Macedonia), International Legal Rights and Obligations of Countries from South East European (SEE) States  

His lecture addressed the international legal aspects of states responsibilities, rights and obligations. He explained the sources of international low and the problems that arise from the lack of compulsory jurisdiction and no enforcement procedures in international community. He deliberated upon the international legal rights and obligations of the states and connected them with the threats from the use of the cyber space. He specially addressed the challenges of attribution and explained how this affects the SEE countries.

Ms. Nancy Houston (USA), How Human Issues Impact Confronting Cyber Terrorism      

Her lecture was concentrated on the cultural aspects of information sharing and collaboration. The beginning of the lecture was about culture and social interaction, in consideration on issues like culturally-based technology, cultural adaptability and how to apply cultural knowledge in countering cyber treats.

Mr. Stefano Mele (Italy)" "Case Study: Italian Strategic Response against the Terrorist Use of Cyberspace

His lecture was about Italian Strategy and Italian government response forward cyber threats. He also referred to Italian cyber strategy and elaborated the Italian response towards cyber terrorism.

MACEDONIAN
проф. Златогор Минчев (Бугарија), Двојната улога на човечкиот фактор во модерниот сајберпростор, Социјален Инженеринг

Предавањето беше за социјалниот инженеринг и неговото влијание на терористичките закани. Предавачот посочи дека постојат три димензии за да се дефинира: дефинирање на проблемот, класификација и валидација. Во понатамошното предавање тој презентираше модел на кориснички систем со подетална презентација на неговото истражување, посочувајќи дека социјалниот инженеринг е комплексен проблем кој што произлегува од новиот дигитален свет.

 Алан Брил (САД), Виртуелна валута: Перфектен начин за финансирање на терористи?     

Предавањето беше за виртуелната валута како начин за финансирање на терористите. На почетокот предавачот даде детално објаснување за виртуелната валута и начинот на кој што таа работи. Во понатамошното предавање даде голем број на примери како терористите ја користат виртуелната валута, посочувајќи кои мерки треба државите да ги преземат за да се спречи или намали влијанието на оваа закана.

Минхач Челик (Турција), Релации на државата со недржавните групи во сајбер просторот

На почетокот на предавањето, предавачот направи дистинкција меѓу криминал, тероризам и воени дејства. Понатамошното предавање беше насочено кон релациите на државата со недржавните групи во сајбер просторот, и го објасни методот на агитирање и вработување на хакери.

проф д-р Митко Богданоски (Македонија), Прикривање на информациите како поддршка на глобалниот тероризам

Предавањето беше примарно фокусирано на техниките за прикривање на информациите. За време на предавањето предавачот даде детално објаснување за стеганографијата, криптографијата и криптологијата, поврзувајќи ги со моменталните терористички закани со тоа што го објасни начинот на користење на овие техники од страна на терористите. На крајот предавачот даде објаснување за техниките, како што се стеганализата и криптоанализата, кои можат да се искористат од страна на форензичарите и од извршната власт, полицијата и судството со цел да се одговори на овие предизвици.

Елиот Цвеиг (САД), Западните социјални медиуми: епицентар на сајбертероризам во конфликтите во Сирија и Ирак

Ова предавање беше за улогата на социјалните медиуми во модерниот тероризам. Неговото предавање опфати повеќе изјави од лидерите на Ал-Каеда кои го потврдуваат користењето на социјалните медиуми за регрутација и радикализација од страна на терористичките групи.

 Дејвид Меир (Велика Британија), Истражување поврзано со употреба на сајбер просторот од страна на терористите

Неговото предавање беше поврзано со истражување за употребата на сајбер просторот од страна на терористите.  Тој се фокусираше на феноменот на Ал Сааб со посебен осврт на причините за користење на интернет технологиите за постигнување на нивните цели.

проф д-р Методи Хаџи Јанев (Македонија), Меѓународни права и обврски на земјите од Југоисточна Европа

Предавачот во неговото предавања се осврна на меѓународните правни аспекти на околу делот од одговорностите, правата и обврските на државите. Тој ги објасни изворите на меѓународното право како и проблемите кои произлегуваат од нецелосходното определување на надлежностите и начините на спроведувањето на правните постапки во меѓународната заедница. Тој се осврна на меѓународните принципи и стандарди кои ги генерираат правата и обврските на државите и ги поврза со заканите од употребата на сајбер просторот од страна на терористите. Во предавањето тој посебно се осврна на предизвиците на лоцирање на одговорноста и објасни како тоа ќе влијае на земјите од Југоисточна Европа.

Ненси Хјустон (САД), Како човечкиот фактор влијае на конфронтирање на сајбер тероризамот

Предавањето беше концентрирано на културните аспекти на размена на информации и соработка. Предавањето се осврна првенствено на културата и социјалните интеракции, поврзани со прашањата како што е културно базирана технологија, културната адаптација и како да се примени ова познавање на културата во справување со сајбер заканите.  .

Стефано Меле (Италија) "Истражување: Италијански стратешки одговор против терористичката употреба на сајбер просторот

Предавањето беше за Италијанската стратегија и начинот на кој Италија одговара на овој тип на сајбер закани.