:en short overview of the first day lectures at the nato atc terrorist use of cyberspace: :mk нато регионалната школа за сајбер одбрана користењето на сајберпосторот од страна на терористите - краток преглед на предавањата од првиот ден :

09.12.2014

ENGLISH

Mr. Alan E. BRILL (USA), The Use of Internet Technology by Cyber Terrorists and Criminals: The 2014 Report.              

He started by saying few words on cyber crime and made distinction between cyber terrorist and cyber criminal, in his lecture he also elaborated the reasons behind cyber attacks, identified the top threats in cyber space and discussed about the means of prevention.

Prof.Dr. Itamara Lochard (USA) Countering Terrorists’ Use of Cyber and Technology  

She demonstrated how information in a globalized world empowers non-state actors and creates additional fog of war. She distinguished terrorists’ use of cyber and from "cyber terrorism,” and the need to analyze each separately. She concluded with world wide examples of how non-state actors use cyber as a strategy, tactic, strategic communication, command and control, as well as a means to attack.

Mr. Elliot Zweig (USA), Al-Qaeda’s Cyber Terrorism. A Historical Overview

He provided explanation of what can be classified as cyber jihad and how the social media influence the spread of jihadist ideology. He put forward explanation of jihadist websites, cyber jihad groups and their characteristics.

 Mr Ronald Bearse (USA), Critical Information Infrastructure Protection (CIIP) from Terrorist Attacks: Strategic Perspectives and Concerns for NATO and Partner Countries.

He elaborated what is Critical information infrastructure (CII) and why it is critical for economic progress. He also explained the possible effects of potential terrorist attacks on CII. He underlined that the effective prevention, response and recovery of potential attack on CII depending upon the partnership between public and private sector.

MACEDONIANАлан Брил (САД), Користење на интернетот од страна на сајбер терористите и криминалците: Извештај од 2014.

Предавачот на почетокот изнесе неколку заклучоци за сајбер криминалот и направи дистинкција помеѓу сајбер тероризам и сајбер криминал. Во понатамошното предавање исто така детално ги елаборираше причините за сајбер напади, ги идентификуваше главните закани во сајбер просторот како и средствата со кои овие закани може да се спречат или да се намали нивното влијание.

проф д-р Итамара Лочард (САД) Справување со терористите. Употреба на сајбер просторот и новите технологии   

На почетокот се осврна на употребата на сајбер просторот како средство на современа тактика која беше употребена за време на кризата во Косово како и во конфликтите во Естонија и Грузија. За време на предавањето изнесе и примери на терористички групи кои својата тактика ја засноваат на сајбер напади, исто така и напомена дека треба да се изнајде начин како правилно да се дефинираат медиумите и критичната инфраструктура.

Елиот Цвеиг (САД), Историски предглед на сајбер тероризамот на Ал-каеда

Предавачот на почетокот направи објаснување и класифицирање како сајбер џихад и како социјалните медиуми влијаат за проширувањето на џихадистичката идеологија. Исто така даде и детално објаснување на: најкористените џихадистички веб сајтови, сајбер џихадистичките групи и нивните карактеристики.

Роналд Беарс (САД), Заштита на критичната инфраструктура -Critical Information Infrastructure Protection (CIIP) од сајбер напади. Стратешки перспективи и закани врз НАТО и партнерските земји.

Предавачот на почетокот ја дефинираше критична инфраструктура (КИ) како и причините зошто истата е критична за економскиот развој на секоја држава. Предавачот исто така ги изнесе можните ефекти од сајбер нападите на КИ како и процедурите за ефективна заштита, одговор и повторно воспоставување на системот од потенцијален напад на КИ во зависност од партнерството помеѓу јавниот и приватниот сектор.