Учество на претставници од воената академија на тркалезна маса од областа на безбедност од пожари одржана во свети николе

27.08.2014Благодарение на потпишаниот договор за меѓусобна соработка помеѓу Министерството за одбрана и Меѓународниот Славјански Универзитет „Г.Р. Державин“ – Свети Николе, на 10.05.2014 година студентите на Воената акдемија од 4. година на насоката Управување со кризи заштита и спасување присуствуваа на целодневна настава преку организирање на тркалезна маса на тема: „Организација, тактика на гаснење пожар на високи објекти и однесувањето на пожарникарите“.На тркалезната маса беа присутни познати професори од областа на безбедност од пожари и специјалисти од ППЗ во Република Македонија, како и претставници на Дирекцијата за заштита и спасување.

Целта на тркалезната маса беше едукација на стручни лица за организација, тактика, однесување и безбедност од пожари, со презентација на научни, технички и практични случувања. Носители на предавањата на тркалезната маса беа:
1. проф. Roy Barrclough, командант на 4 ППЕ во областа „SURFLOK“ во Велика Британија, на тема „Организација и тактика на гаснење пожар на високи објект“
2. проф. д-р Драган Карабасил од Високата техничка школа за стручни студии од Нови Сад, Р.Србија, на тема „Анализирање на однесувањето и генерирање на жртви при пожари“.
Покрај студентите од Воената академија, придружна членка на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, присуствуваа: д-р Росе Смилески, ред. проф. м-р Љупчо Шошоловски, м-р Александар Петровски.