Прелиминарна листа на добиени резултати на кандидати за стручно оспособување и усовршување 2021

14.12.2021
Прелиминарна листа на добиени резултати на кандидати за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии, според конкурс објавен на ден 26.07.2021 година