Асс. м-р. Бобан Темелковски

Асс. м-р. Бобан Темелковски
Воена академија
Офицер за односи со јавност, асистент-наставник,Капетан
Телефон

Одговорен за организација на вежби и научно истражувачка дејност во полето на Компјутерскита техника и информатика

м-р. Бобан Темелковски роден е роден 13.11.1991 година во Велес. Основно и средно образование завршил во Велес. По национална припадност е Македонец. Во однос на вештините има  искуство во истражување, предавање и менаџирање. Има објавено повеќе трудови во научни списанија со импакт фактор поврзани со неговото поле на истражување.    

Образование
2017 Магистер по техничко-технолошко науки, Автоматика, роботика и системско инженерство, Факултет за електротехника и информациски технологии, Скопје
2014 Дипломира на Воена Академија „Генерал Михаило Апостолски“- Скопје,
Обуки и усовршување
2018 Бази на Податоци- Microsoft Access, Скопје
2016 Пешадиска Борбена Школа, Велика Британија
2014 Курс за Командири на Водови, Криволак
Членство во стручно-научни здруженија
Членува во организација
Информатички Технологии
Има општо познавање од информатички технологии.
Јазици
Македонски
Англиски
Работно искуство
2021 Асистент на Воена Академија „Генерал Михаило Апостолски“- Скопје
2014 Офицер во АРСМ, Министерство за Одбрана
Научни трудови
Има објавено преку 20 научни, стручни и апликативни трудови во земјата и во странство.
"2021 Книга: ТЕОРИЈА НА СИСТЕМИ И УПРАВУВАЊЕ СО ПРИМЕНА НА MATLAB/SIMULINK"