Соработка со други факултети посети

СОРАБОТКА СО ВОЕНИ АКАДЕМИИ

Посети и размена на питомци и слушатели

  • Работни посети на наставници од воените академии

Едукација и обука на питомци и слушатели

  • школување на питомци од странство  (можност која сеуште не е реализирана на ВА)
  • школување на питомци од ВА на РМ во странство (искуство со Р. Турција, Р. Франција и Р. Италија)
  • Заедничка обука на питомци во странство и во РМ (Искуство со Р. Турција)
  • Посета на слушатели на КШШ на странски КШШ (Искуство со Р. Турција)
  • Учество на питомци од ВА на работни, спортски и други средби во странство (Искуство со Англија – Кембриџ, и Р. Турција)