организација увод алерт

Воената академија, согласно Законот за вработени во образованието за обавување на дејноста и работите е управувана од Декан, Продекан за финансии и Продекан за настава. За извршување на дејноста и работите, организирана е во дел од административен карактер и едукациска дејност.