Втор циклус - секц 0а

Втор циклус - секс 0 алерт

Услови за запишување на универзитески студии од II циклус (специјализација и магистратура):

  • Се утврдуваат за секоја студиска програма засебно
  • Поблиски информации содржи конкурсот за запишување
  • Основен услов е кандидатите да имаат завршено соодветни универзитески студии од I циклус во траење од најмалки 8 семестри и имаат освоено најмалку 240 кредити (ЕКТС)
  • За одредени програми, пред се од делот на специјализацијата, предвидени се посебни услови кои се пропишани со Статутот на Воената академија.