Прв циклус - секц 3

Повторување

Питомците имаат право да повторуваат само еднаш за време на студиите на Академијата. Студентите од прв циклус на студии, за потребите на управувањето со кризи и заштитата и спасување, имаат право да ги завршат започнатите студии според студиската програма на која се запишале, во период најмногу два пати подолг од пропишаното траење на студиите.