Прв циклус - секц 0а

Прв циклус - секц 0 алерт

УСЛОВИ

На прв циклус студии на Академијата може да се запише лице кое положило државна матура или меѓународна матура и ги исполнило условите за запишување на студии од Законот, Статутот и правилникот за запишување на Воена академија.