Наставен капацитет - процес

Образовен процес

Образовниот процес го сочинуваат:

Три циклуси на универзитетски студии согласно Болоњската конвенција и Европскиот кредит трансфер систем

  • (во трење од 4+1+3 години)
  • Прв циклус (додипломски)
  • Втор циклус (магистратура и специјализација)
  • Трет циклус (докторат) од областа на воените науки, одбраната и безебедноста
  • Примарно ниво на едукација на кандидати за офицери со завршен цивилен факултет за офицери на логистичките специјалности и други служби во АРМ (во форма на Курс во траење од 11 месеци)
  • Во рамките на континуираната професионална едукација на офицерскиот кор на АРМ се реализираат курсеви:И
  • Средно ниво (за следниве должности: – командири на чета и штабни должности на баталјонско ниво)
  • Специјализација за командни и штабни должности ( за команданти на баталони, штабни должности на ниво на бригада и повисоко и должности во ГШ на АРМ)