Наставен капацитет - наставници

Наставен кадар

За реализација на академската програма на ВА се вклучени:

  • Наставници, научни работници и соработници од ВА, МО, ГШ и АРМ
  • Наставници, научни работници и соработници од други факултети
  • Експерти од МО, ГШ, единици на АРМ и останати институции

Избор на наставници и соработници:

  • Во согласност со законот за високо образование

Наставен кадар во воената академија:

  • 7 + 3 доктори на науки
  • 10 + 9 магистри
  • 2 Лектори, 1 Англиски и 1 Француски