Академија - Историјат 3

Формирање на академијата

  • Во тригодишната работа на Установата дошколуван е голем број старешини за АРМ, изработен е Проект за формирање воена академија, подготвен е предлог на Закон за воена академија и извршени се кадровски, просторни, материјални и други подготовки за реализација на проектот. Во овој период, на 01.10.1994 година е примена првата класа слушатели на КШШ.
  • На 07. јуни 1995 година Собранието на Република Македонија донесе Закон за воена академија со кој е основана Воената академија на Република Македонија. Според овој Закон Установата за обучување на воени старешини се трансформира во Воена академија.
  • Воената академија е дефинирана како воена високо-образовна и научноистражувачка установа која, според Законот, својата дејност ја врши согласно Законот за високото образование и Законот за научно-истражувачката дејност.
  • Воената академија го носи името „Генерал Михаило Апостолски“ кој бил командант на ГШ на Македонија во Народноослободителната војна (НОВ) 1941-1945 година.