Академија - Историјат 1

Почеток на военото школство

  • Со формирањето на АРМ (април 1992) се појави потребата за школување старешини и нивно оспособување за раководење и командување со единиците и установите на Армијата.
  • За решавање на овој проблем, во мај 1992 година при ГШ на АРМ се формира Одделение за школство (ОШ), кое подоцна (април 1993) се преименува во Установа за обучување на воени старешини (УОВС).

 

Основни задачи на ОШ и установата

  • прифаќање на питомците и учениците од воените школи на поранешната ЈНА и организирање на нивното дошколување
  • конципирање на военошколскиот систем и моделот на школување старешини за АРМ.
  • почеток со работа на Командно-штабната школа (КШШ)