Академија - статус

Статус

ВА ќе е акредитирана од страна на Мин. за образование и наука во согласност со Европкиот кредит трансфер систем (ЕКТС), како самостојна високо образовна и научно - истражувачка институцаија и реализира универзитески студии од прв (додипломски), втор (магистратура и специјализација) и трет циклус (докторски студии). Универзитетската диплома на студентите што ќе го завршуваат школувањето на ВА ќе биде верифицирана во земјата, што ќе им овозможи на питомците и студентите да имаат признаено занимање и можност за понатамошна едукација во образовниот ситем на РС Македонија и странски држави членки на Болоњскиот процес.