Наставно-научен совет - одлучување

Наставно-научен совет - одлучување

Наставно-научниот совет полноважно одлучува доколку на седницата присуствуваат повеќе од половината од вкупниот број негови членови, а одлуките ги донесува со мнозинство гласови од присутните членови.

При изборот во наставно-научни, научни и наставни звања не учествуваат претставниците на питомците, студентите и на слушателите на специјалистичките стручни студии за командни и штабни должности.

За работите од член 63, став 1, алинеите 1, 4, 5, 6 и 8, наставно-научниот совет може полноважно да одлучува доколку се присутни две третини од вкупниот број негови членови, а одлуката се смета за донесена ако за неа гласало мнозинството од присутните членови на советот.

Работењето на наставно-научниот совет се регулира со деловник кој го донесува советот со двотретинско мнозинство од вкупниот број на членови.