Известување по конкурсот за запишување на кандидати со завршен прв циклус на студии за стручно оспособување и усовршување за офицери за служби објавен на 15.03.2023 година

01.06.2023

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Конкурсот за запишување на кандидати со завршен прв циклус на студии за стручно оспособување и усовршување за офицери за служби за потребите на Министерство за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија на Воена академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје објавен на 15.03.2023 година во дневните печати Слободен печат и Коха се поништува.

Воена академија