Одлука по приговори поднесени по Прелиминарната ранг листа на кандидатите за прием со завршен прв циклус на студии за стручно оспособување и усовршување за офицери за службите во Армијата и Министерството за одбрана на Воена академија според

19.05.2023

Врз основа на Правилник за спроведување на конкурс за избор и запишување на кандидати со завршен прв циклус на студии за стручно оспособување и усовршување за офицери на служби за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“- Скопје во учебната 2023/2024 година објавен во дневните печати ,,Слободен печат“ и ,,Коха“ на ден 15.03.2023 година, Деканатската управа на Воената академија–Скопје на 30-та седница одржана на ден 19.05.2022 година ја донесе следната

О Д Л У К А

1. Деканатската управа на Воената академија по разгледување на приговорите поднесени по Прелиминарната ранг листа  на кандидатите за прием со завршен прв циклус на студии за стручно оспособување и усовршување за офицери за службите во Армијата и Министерството за одбрана на Воена академија според Конкурс објавен на ден 15.03.2023 година одлучи по следново:

- приговорот број 07-81/32 од 19.05.2023 година СЕ ОДБИВА како неоснован.

- приговорот број 07-81/33 од 19.05.2023 година СЕ ОДБИВА како неоснован.

- приговорот број 07-81/34 од 19.05.2023 година СЕ ОДБИВА како неоснован.

- приговорот број 07-81/35 од 19.05.2023 година СЕ ОДБИВА како неоснован.

- приговорот број 07-81/36 од 19.05.2023 година СЕ ОДБИВА како неоснован.

- приговорот број 07-81/37 од 19.05.2023 година СЕ ОДБИВА како неоснован.

- приговорот број 07-81/38 од 19.05.2023 година СЕ ОДБИВА како неоснован.

- приговорот број 07-81/39 од 19.05.2023 година СЕ ОДБИВА како неоснован.

- приговорот број 07-81/40 од 19.05.2023 година СЕ ОДБИВА како неоснован.

- приговорот број 07-81/41 од 19.05.2023 година СЕ ОДБИВА како неоснован.

- приговорот број 07-81/42 од 19.05.2023 година СЕ ОДБИВА како неоснован.

- приговорот број 07-81/43 од 19.05.2023 година СЕ ОДБИВА како неоснован.

- приговорот број 07-81/44 од 19.05.2023 година СЕ ОДБИВА како неоснован.

- приговорот број 07-81/45 од 19.05.2023 година СЕ ОДБИВА како неоснован.

- приговорот број 07-81/46 од 19.05.2023 година СЕ ОДБИВА како неоснован.

- приговорот број 07-81/47 од 19.05.2023 година СЕ ОДБИВА како неоснован.

- приговорот број 07-81/48 од 19.05.2023 година СЕ ОДБИВА како неоснован.

                                                                                                                                                Од управата