СOОПШТЕНИЕ за одбрана на докторска дисертација - кандидат м-р Гоце Стоиловски

29.12.2022

 


Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“-Скопје, соопштува дека кандидатот м-р Гоце Стоиловски, јавно ќе ја брани докторската дисертација со наслов:

„АСПЕКТИ НА МЕЃУНАРОДНИТЕ РЕГУЛАТИВИ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ВО ФУНКЦИЈА НА МЕНАЏМЕНТОТ СО СОВРЕМЕНИТЕ БЕЗБЕДНОСНИ ПРЕДИЗВИЦИ“.

Одбраната на докторскиот труд ќе се одржи на ден 10-ти јануари 2023 година (вторник) со почеток од 12:00 часот во сината сала, на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“-Скопје.

Со почит,

Воена академија