Исправка на конкурс за избор на наставници на Воената академија во Скопје

10.12.2022

Исправка на конкурс за избор на наставници на Воената академија во Скопје

Се врши исправка на конкурс за избор на наставници на Воената академија во Скопје објавен во дневните печати „Слободен печат“ и „Коха“ на ден петок 01.12.2022 година и тоа:

  1. Во делот/глава II., во точка 1., СЕ БРИШАТ алинеите 2, 3 и 4, и СЕ ДОПОЛНУВА со нова алинеја КОЈА ЌЕ ГЛАСИ: „... - да има трупна служба од најмалку 5 години...“.
  2. Во делот кој гласи: „...Конкурсот трае 8 дена сметано од наредниот ден од денот на објавувањето...“, ТРЕБА ДА ГЛАСИ „...Конкурсот трае 15 дена сметано од наредниот ден од денот на објавувањето...“.

 

ВОЕНА АКАДЕМИЈА