Прелиминарна ранг-листа на кандидатите за студенти/питомци на прв циклус на студии на Воената академија според конкурс објавен на ден 27.06.2023 година

11.08.2023

Прелиминарна ранг-листа на кандидатите за студенти/питомци на прв циклус на студии на Воената академија според конкурс објавен на ден 27.06.2023 година

Прелиминарна ранг-листа