Јавен повик за набавка на материјални средства

05.05.2022

Јавен повик за набавка на материјални средства согласно програмата INTERRREG IPA CBC – PREVEN-T

Воената Академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, за потребите на проектот „Современи алатки за навремена прогноза и мониторинг на ризици од шумски пожари и поплави и иновативни техники за заштита и подготвеност на граѓаните“, објавува јавен повик за набавка на теренско моторно возило.

 

 

 

Покана за тендер

td.1_invitation-to-tender-_c4a_invit_en_procurment-of-a-terrain-vehicle.pdf

Дел А :

a1.-c4b_itt_en.docx

a2.-contractnotice_simp_en.docx

a3._list_simp_en.doc

Дел Б:

b1.-c4c_contract_en.docx 

b2.-c4d_specialconditions_en.docx

b3.-annex-i.-c4e_annexigc_en.pdf 

b4.-annex-iiiii.-c4f_annexiitechspeciiitechoffer_en.docx

b5.annex-iv.-c4g_annexivfinoffer_en.docx

c4o1_fif_en-2.pdf

c4o2_lefind_en-2.pdf 

c4o3_lefcompany_en-2.pdf 

c4o4_lefpublic_en-2.pdf

c11_provfinalaccept_en.docx

Дел Ц:

c1.-c4j_admingrid_en.docx

c2.-c4k_evalgrid_en.docx 

Дел Д:

d1.-c4l_tenderform_en.doc 

d2.-a14a_declaration_honour_procurement_en.docx