Konkurs për regjistrimin e kandidatëve me shërbime për nevojat e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut përfunduar cikli i parë i studimeve për aftësim profesional dhe avancim për oficerë

16.01.2024

BËHUNI OFICERË NË ARTMATËN E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT!

Ftojmë të gjithë të rinjtë nën moshën 28 ​​vjeç, të cilët kanë përfunduar ciklin e parë të studimeve në: shkencat mjekësore, shëndetësi-mjekësi e përgjithshme, elektroteknikë, energji, elektronikë dhe automatizim, teknologji kompjuterike dhe informatikë, inxhinieri telekomunikacioni, inxhinieri mekanike, teknologji e produkteve ushqimore, teknologji ushqimore, teknologji kimike, metalurgji, biokimi, artet muzikore, shkencat juridike, kineziologjia dhe fusha të tjera të listuara në këtë konkurs, të interesuar për karrierë në Armatën e Republikës së Maqedonisë së Veriut, për të aplikuar në Konkursin e shpallur nga Akademia Ushtarake  “Gjeneral Mihailo Apostolski” – Shkup. Kandidatët e përzgjedhur do të dërgohen në trajnime profesionale dhe trajnime për oficerë për shërbimet e Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut në kohëzgjatje prej 6 muajsh, pas së cilës të trajnuarit që e kanë përfunduar me sukses procesin do të avancohen në gradën toger në shërbimin përkatës dhe të fillojnë punën në Ministrinë e Mbrojtjes, në pajtim me aktin për sistematizimin në ministri dhe aktin për formimin e Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut.            

Të gjitha detajet rreth konkursit, kushtet dhe procedurën i gjeni në konkursin e publikuar më poshtë.

MINISTRIA E MBROJTJES E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

AKADEMIA USHTARAKE "GJENERAL MIHAILO APOSTOLSKI" - Shkup

Në bazë të nenit 25 paragrafi 1 të Ligjit për Akademinë Ushtarake (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 83/2009), Akademia Ushtarake “Gjeneral Mihailo Apostolski” – Shkup (në tekstin e mëtejmë: Akademia)  shpall

KONKURS

për regjistrimin e kandidatëve me shërbime për nevojat e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut

përfunduar cikli i parë i studimeve për aftësim profesional dhe avancim për oficerë

Akademia shpall konkurs për regjistrim të 30 (tridhjetë) kandidatëve për aftësim dhe zhvillim profesional për oficerë për shërbimet në Ministrinë e Mbrojtjes dhe Ushtrinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Formimi dhe zhvillimi profesional ka një kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajsh.

E DREJTA PËR PJESËMARRJE NË KONKURS

Në konkurs mund të aplikojnë kandidatët që plotësojnë kushtet e përgjithshme dhe të veçanta: 

KUSHTET E PËRGJITHSHME

 •  të jenë shtetas të Republikës së Maqedonisë së Veriut;
 •  të kenë përfunduar ciklin e parë të studimeve akademike (studimet universitare) me të paktën 240 kredite ECTS të fituara në fushat dhe fushat e mëposhtme shkencore (sipas Klasifikimit të fushave, fushave dhe fushave të kërkimit shkencor sipas klasifikimit ndërkombëtar Frascati): shkencat mjekësore dhe shëndeti-mjekësia e përgjithshme, shkencat tekniko-teknologjike (inxhinieria elektrike, energjetika  elektronika dhe automatizimi, teknologjia kompjuterike dhe informatika, inxhinieria e telekomunikacionit, inxhinieria mekanike, teknologjia ushqimore, teknologjia kimike, metalurgjia), shkencat bioteknike (teknologjia ushqimore), natyrore-matematikore shkencat (biokimia); shkencat humane (artet muzikore) dhe shkencat shoqërore (e drejta, kineziologjia).
 •  të mos jetë më i vjetër se 28 (njëzet e tetë) vjeç në ditën e regjistrimit dhe dorëzimit të dokumenteve dhe
 •  të jetë i aftë psikofizikisht;

KUSHTE TË VEÇANTA:

 • Se  nuk u është shqiptuar masa e sigurisë ndalim për ushtrimin e një profesioni, veprimtarie ose detyre;
 •  të plotësojë kriteret e sigurisë të parashikuara nga Ligji për Informacionin e Klasifikuar, i cili përcaktohet nga një autoritet kompetent në Ministrinë e Mbrojtjes;
 •  të kalojë testin e aftësisë fizike sipas programit të testimit për kontrollin e aftësisë fizike të personave që kanë përfunduar ciklin e parë të studimeve për formim profesional dhe përmirësim për oficerët e shërbimit;
 •  të kalojë testin e njohjes së gjuhës angleze;
 • të kalojë kontrollin e intervistës;
 •  për shërbimin sanitar, kandidatët duhet të kenë përfunduar ciklin e parë të studimeve në fushën shkencore të shkencave mjekësore dhe shëndetësi-mjekësi e përgjithshme;
 •  për shërbimin teknik, kandidatët duhet të kenë kryer ciklin e parë të studimeve në fushën shkencore të shkencave tekniko-teknologjike në këto fusha shkencore: elektroteknikë (të gjitha fushat), energji (të gjitha fushat), elektronikë dhe automatizim (të gjitha fushat), teknologjia kompjuterike dhe informatika (të gjitha fushat), inxhinieria e telekomunikacionit (të gjitha fushat), inxhinieria mekanike (automjetet, automatizimi, teknologjitë dhe sistemet e inxhinierisë së prodhimit, mekanizimi i transportit, mekanika e lëngjeve dhe sistemet aktuale teknike), teknologjia kimike (teknologji kimike inorganike-materiale zjarrduruese ), metalurgji (metalurgji fizike);
 •  për shërbimin intendent kandidatët duhet të kenë kryer ciklin e parë të studimeve në fushën shkencore të shkencave tekniko-teknologjike në këtë fushë shkencore: teknologji ushqimore (të gjitha fushat) dhe në fushën shkencore të shkencave bioteknike në këtë fushë shkencore: teknologji ushqimore (të ushqyerit) dhe në fushën shkencore shkencat natyrore-matematikore në fushën shkencore të mëposhtme: biokimi (të gjitha fushat);
 •  për shërbimin muzikor, kandidatët duhet të kenë kryer ciklin e parë të studimeve në fushën shkencore të shkencave humane, në fushën shkencore të arteve muzikore (llojet e instrumenteve - tela, frymore dhe goditje me goditje);
 •  për shërbimin teknik të aviacionit, kandidatët duhet të kenë kryer ciklin e parë të studimeve në fushën shkencore të shkencave tekniko-teknologjike në këto fusha shkencore: elektroteknike (të gjitha fushat), energjetikë (të gjitha fushat), elektronikë dhe automatizim (të gjitha fusha), inxhinieri mekanike (automjetet motorike, automatizimi, teknologjitë dhe sistemet e inxhinierisë së prodhimit, mekanizimi i transportit, mekanika e lëngjeve dhe sistemet teknike aktuale);
 • për shërbimin e logjistikës, kandidatët duhet të kenë kryer ciklin e parë të studimeve në fushën shkencore të shkencave tekniko-teknologjike në këto fusha shkencore: inxhinieri elektrike (të gjitha fushat), energji (të gjitha fushat), elektronikë dhe automatizim (të gjitha fushat) , inxhinieri mekanike (automjetet motorike, automatizimi, teknologjitë dhe sistemet e inxhinierisë së prodhimit, mekanizimi i transportit, mekanika e lëngjeve dhe sistemet teknike aktuale);
 • për shërbimin juridik, kandidatët duhet të kenë përfunduar ciklin e parë të studimeve në fushën shkencore të shkencave shoqërore në fushën shkencore të shkencave juridike;
 • për një specialitet të përgjithshëm-ushtarak, kandidatët duhet të kenë përfunduar ciklin e parë të studimeve në fushën shkencore të shkencave sociale, në fushën shkencore të kineziologjisë (kineziologji e aplikuar - sport, edukim fizik, rekreacion dhe kineziologji sociale - sociologji e kulturës fizike, psikologjia e sportit, historia e kulturës fizike).

Gjatë përzgjedhjes së kandidatëve për aftësim dhe zhvillim profesional, merret parasysh përfaqësimi adekuat dhe i drejtë i pjesëtarëve të komuniteteve etnike dhe zhvillimi i perspektivës gjinore, duke respektuar parimin e ekspertizës dhe kompetencave.

KRITERET E PËRZGJEDHJES DHE REGJISTRIMIT

Kriteret për regjistrimin e personave që kanë përfunduar ciklin e parë të studimeve për aftësim dhe zhvillim profesional për oficerë për nevojat e Ministrisë dhe Ushtrisë janë:

1. Suksesi i  përgjithshëm të kandidatëve të arritur gjatë ciklit të parë të studimeve;

2. Të kalojnë testin për të përcaktuar aftësinë psikofizike;

3. Suksesi i arritur nga testi i aftësive fizike;

4. Suksesi i arritur në testin e njohjes së gjuhës angleze dhe

5. Për të kaluar kontrollin e intervistës.

Vlerësimi i kritereve shprehet me pikë.

VLERËSIMI I SUKSESIT NË RANKIMIN  FILLESTAR

Numri maksimal i pikëve që kandidati mund të fitojë sipas të gjitha kritereve është 100 pikë.

Suksesi i përgjithshëm i kandidatëve i arritur gjatë ciklit të parë të studimeve merr pjesë me maksimum 40 pikë.

Suksesi i testit të aftësive fizike vlerësohet me maksimum 20 pikë.

Suksesi i provimit të gjuhës angleze vlerësohet maksimalisht me 20 pikë.

Verifikimi nga intervista e zhvilluar vlerësohet me maksimum 20 pikë.

Vlerësimi i suksesit nga cikli i parë i studimeve katërvjeçare bëhet në këtë mënyrë: mblidhen të gjitha notat e shënuara në certifikatën e provimeve të mbartura nga të gjitha vitet e studimit, shuma e fituar pjesëtohet me numrin e notave dhe nota mesatare e fituar në këtë mënyrë shumëzohet me 4. Në këtë mënyrë mund të merren maksimumi 40 pikë.

Vlerësimi i aftësisë fizike të kandidatëve bëhet sipas programit Test për kontrollin e aftësisë fizike të personave që kanë përfunduar ciklin e parë të studimeve akademike për formim profesional dhe përmirësim për oficerët e shërbimit, në mënyrë që numri i pikëve të arritura në testi (maksimumi 100 pikë) shumëzohen me një faktor 0,2. Në këtë mënyrë mund të merren maksimumi 20 pikë.

Vlerësimi i suksesit të arritur në provimin e gjuhës angleze bëhet duke shumëzuar numrin e pikëve të arritura në test (maksimumi 100 pikë) me koeficientin 0.2. Në këtë mënyrë mund të merren maksimumi 20 pikë.

PROCEDURA PËR REALIZIMIN E KONKURSIT

Konkursi zhvillohet nga Komisioni i Konkursit i krijuar nga Dekani i Akademisë.

Pas përpunimit teknik të dokumentacionit, komisioni i konkurrimit i drejton kandidatët për të kontrolluar aftësinë psikofizike, i cili kryhet nga Komisioni Mjekësor Ushtarak pranë Qendrës Mjekësore Ushtarake.

Komisioni Mjekësor Ushtarak i dërgon Komisionit të Konkurrencës një njoftim të nënshkruar nga anëtarët e komisionit për kontrollet mjekësore të kryera të kandidatëve në Komisionin e Konkurrencës, brenda tre ditëve pas ekzaminimeve të kryera.

Kundër konstatimit, vlerësimit dhe mendimit të Komisionit Mjekësor Ushtarak, kandidati mund të bëjë ankim brenda tre ditëve nga dita e njoftimit të konstatimit, vlerësimit dhe mendimit, pranë Komisionit Ushtarak Mjekësor të nivelit të dytë.

Vendimi i komisionit të nivelit të dytë është përfundimtar.

Gjatë kontrollit të aftësisë psiko-fizike, kandidatët duhet të kenë dokumente identiteti (kartë identiteti ose dokument udhëtimi) dhe kartelë shëndetësore.

Kandidatët që kanë kaluar testin e aftësive psikofizike referohen në testin e aftësive fizike.

Kontrolli i aftësisë fizike kryhet sipas programit të testimit për kontrollin e aftësisë fizike të publikuar në faqen e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Akademisë në linkun e mëposhtëm:  https://ma.edu.mk/upis/test-programa-za-proverka-na-fizichka-sposobnost

Testi i aftësisë fizike ka karakter eliminator dhe në procedurën e mëtejshme nuk do të renditen kandidatët që nuk kanë plotësuar normat e përcaktuara, pra që nuk kanë fituar minimumi 10 pikë nga 20 pikët e mundshme për çdo disiplinë individualisht. .

Gjatë kontrollit të aftësisë fizike, kandidatët duhet të kenë dokumente identiteti (kartë identiteti ose dokument udhëtimi) dhe pajisje sportive.

Kandidatët që kalojnë testin e aftësisë fizike i referohen testit të njohjes së gjuhës angleze.

Kontrolli i njohjes së gjuhës angleze kryhet duke kryer një test të përshtatshëm në Qendrën e Gjuhëve të Huaja pranë Komandës së Stërvitjes dhe Doktrinës së Ushtrisë.

Kontrolli i njohjes së gjuhës angleze kryhet sipas testit ALCPT (http://www.dlielc.edu/testing/alcpt_test.php).

Verifikimi me intervistë kryhet nga Komisioni i Konkurrencës duke zhvilluar një bashkëbisedim me secilin prej kandidatëve individualisht.

Renditja e kandidatëve

Numri i përgjithshëm i pikëve, mbi të cilat kryhet renditja e kandidatëve, fitohet duke shtuar pikë nga suksesi i përgjithshëm i kandidatëve të arritur gjatë ciklit të parë të studimeve akademike, nga testi i aftësive fizike, nga testi i aftësisë së gjuhës angleze. dhe nga testi me një intervistë.

Renditja e kandidatëve bëhet nga Komisioni i Konkurrencës.

Kusht për renditjen dhe përzgjedhjen e kandidatëve për aftësim dhe përmirësim profesional është minimumi 60 pikë të fituara në të gjitha bazat nga 100 pikët e mundshme.

Komisioni i Konkurrencës, brenda 24 orëve pas përfundimit të të gjitha kontrolleve, përgatit dhe publikon në tabelën e shpalljeve dhe në faqen e Akademisë, listën paraprake të renditjes së rezultateve të fituara të kandidatëve që kanë përfunduar ciklin e parë të studimeve për t'u regjistruar në aftësimin profesional dhe zhvillimin për oficerë shërbimi për nevojat e Ministrisë dhe Ushtrisë, për çdo shërbim.

Lista e renditjes për secilin kandidat thekson: numrin e pikëve nga suksesi i përgjithshëm i kandidatëve të arritur gjatë ciklit të parë të studimeve akademike, numrin e pikëve nga testi i aftësisë fizike, numrin e pikëve nga testi i aftësisë së gjuhës angleze, numrin i pikëve nga intervista e zhvilluar dhe numri i përgjithshëm i pikëve.

Në listën paraprake të renditjes, kandidati ka të drejtë të kundërshtojë Dekanatin e Akademisë nëpërmjet komisionit të konkurrimit, brenda 24 orëve nga publikimi i saj.

Vendimet pas kundërshtimeve publikohen në tabelën e shpalljeve dhe në faqen e internetit të Akademisë http://www.ma.edu.mk/, brenda 24 orëve nga skadimi i afatit për paraqitjen e kundërshtimeve.

Vendimi i Administratës së Akademisë pas kundërshtimit është përfundimtar.

Nëse brenda afatit të caktuar nuk paraqiten kundërshtime, renditja paraprake bëhet renditja përfundimtare.

Pas publikimit të renditjes përfundimtare, Këshilli Mësimor dhe Shkencor i Akademisë përcakton dhe i paraqet mendim me propozim Ministrit të Mbrojtjes. Ministri i Mbrojtjes miraton vendim për pranimin e kandidatëve për regjistrim për aftësim dhe zhvillim profesional për oficerë për shërbime për nevojat e Ministrisë dhe të Ushtrisë.

AFATET

Kandidatët e interesuar për regjistrim në aftësimin profesional dhe trajnimin për oficerë për shërbimet e Akademisë mund të dorëzojnë dokumentet e nevojshme për regjistrim 7 (shtatë) ditë nga dita e shpalljes së konkursit, pra jo më vonë se data 22 janar 2024.

Pas përcaktimit të listave të aplikimit, vetëm kandidatët e regjistruar që plotësojnë kushtet e konkursit do të thirren për të nisur procesin e përzgjedhjes.

DOKUMENTET E NEVOJSHME PËR REGJISTRIMIN NË KONKURS

Kandidatët që aplikojnë në konkurs duhet të dorëzojnë dokumentet e mëposhtme:

• një diplomë dhe një suplement diplome ose një vërtetim të përfundimit të ciklit të parë të studimeve për kandidatët që nuk u është lëshuar diploma deri në ditën e shpalljes së konkursit, pra një diplomë e vërtetuar për kandidatët e diplomuar jashtë vendit. ;

• certifikatën e shtetësisë;

• certifikate lindje;

• vërtetim nga gjykata kompetente se nuk janë dënuar me – ndalim në ushtrimin e profesionit, veprimtarisë ose detyrës dhe

• një biografi të shkurtër (CV).

Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentet për regjistrim në konkurs personalisht në zyrën e Akademisë ose me postë në adresën rr. “Vasko Karangeleski”, pn në Shkup.

SHKOLLIMI, TË DREJTAT DHE DETYRIMET E STUDENTËVE

Kandidatët që janë pranuar në Konkurs për formim dhe përmirësim profesional fitojnë statusin e dëgjuesit.

Të drejtat dhe detyrimet e veçanta të dëgjuesve do të rregullohen me kontratë.

Gjatë trajnimit dhe zhvillimit profesional, kursantët pajisen me:

- akomodim dhe ushqim, uniforma dhe këpucë, tekste shkollore si dhe mjete e ndihma të tjera të nevojshme për studim, pa pagesë;

- sigurimi shëndetësor dhe invaliditeti, nëse nuk u sigurohet në bazë tjetër;

- rimbursimi i shpenzimeve të udhëtimit për transportin në Akademi dhe për kthimin në vendbanimin, në shumën e kostos së biletës së autobusit në fillim dhe në fund të formimit dhe përmirësimit profesional, si dhe shpenzimet e udhëtimit për referim në praktikë nga Akademia, nëse nuk përdorin transportin e rregullt të organizuar dhe

- Të ardhura monetare mujore për plotësimin e nevojave të nevojshme personale, në shumën 100% të pagës mesatare të paguar mujore neto për punëtor në Republikën e Maqedonisë së Veriut, të publikuara nga Enti Shtetëror i Statistikave për muajin e fundit para pagesës.

Pas përfundimit të formimit dhe zhvillimit profesional, kursantët gradohen në gradën toger në shërbimin përkatës dhe fillojnë punën në Ministrinë e Mbrojtjes, në përputhje me aktin për sistemimin në ministri dhe aktin për formimin e Ushtrisë së Republika e Maqedonisë së Veriut.

Me respekt,

AKADEMIA USHTARAKE