Shpallje republike për punësimin e 3 (tre) personave në Akademinë Ushtarake “Gjeneral Mihaillo Apostollski” Shkup

03.02.2024

Në bazë të nenit 22 paragrafi (1) pika 1 dhe nenit 23 të Ligjit për marrëdhënie të punës (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09. , 50 /10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33 /15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16, 120/18 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 110/19, 267/20, 151/21 dhe 288/21 ), Ministria e Mbrojtjes publikon

SHPALLJE PUBLIKE

për punësimin e 3 (tre) personave

në Akademinë Ushtarake “Gjeneral Mihaillo Apostollski” Shkup

Ministria e Mbrojtjes publikon shpallje për punësimin e 3 (tre) personave për kohë të pacaktuar në vendin e mëposhtëm të punës:

1. Mësimdhënës, në Katedrën e shkencave natyrore dhe ushtarako-teknike në Sektorin për mësim dhe NIR të Akademisë Ushtarake, 1 realizues;

Kandidatët që do të aplikojnë në shpalljen publike për plotësimin e vendit të specifikuar të punës duhet të plotësojnë sa vijon:

Kushtet e përgjithshme:

- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut;

- të përdorë në mënyrë aktive gjuhën maqedonase;

- të jetë në moshë madhore;

- të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe

- me vendim të formës së prerë të gjykatës nuk është dënuar me ndalim të ushtrimit të profesionit, veprimtarisë ose detyrës.

Kushtet e veçanta:

- të ketë përfunduar ciklin e tretë të studimeve (doktor i shkencave teknike);

- njohuri pune të gjuhës angleze;

Si avantazh konsiderohet:

- kandidati mund të zgjedhë nga fusha shkencore: shkencat tekniko-teknologjike, nga fusha shkencore: teknologji kompjuterike dhe informatikë dhe fusha shkencore: sistemet dhe rrjetet e informacionit, sipas Klasifikimit Ndërkombëtar Frascati.

Ditë pune:

- nga e hëna në të premte;

- Orari i punës në javë: 40.

  Orë pune:

- Kohëzgjatja e ditës së punës është tetë orë, duke filluar nga ora 7:30 deri në 8:30 dhe duke përfunduar nga ora 15:30 deri në 16:30.

Shuma e pagës neto në para:

- 54.223,00 denarë.

2. Mësimdhënës, në Katedrën e sigurisë, menaxhimit të krizave, mbrojtjes dhe shpëtimit në Sektorin për mësim dhe NIR të Akademisë Ushtarake, 1 realizues;

Kandidatët që do të aplikojnë në shpalljen publike për plotësimin e vendit të specifikuar të punës duhet të plotësojnë sa vijon:

Kushtet e përgjithshme:

- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut;

- të përdorë në mënyrë aktive gjuhën maqedonase;

- të jetë në moshë madhore;

- të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe

- me vendim të formës së prerë të gjykatës nuk është dënuar me ndalim të ushtrimit të profesionit, veprimtarisë ose detyrës.

Kushtet e veçanta:

- të ketë përfunduar ciklin e tretë të studimeve (doktor i shkencave sociale);

- njohuri pune të gjuhës angleze;

Si avantazh konsiderohet:

- kandidati mund të zgjedhë nga fusha shkencore: shkencat shoqërore, nga fusha shkencore: shkencat juridike dhe fushat shkencore: E drejta diplomatike dhe konsullore dhe E drejta publike ndërkombëtare, sipas Klasifikimit Ndërkombëtar Frascati.

Ditë pune:

- nga e hëna në të premte;

- Orari i punës në javë: 40.

  Orë pune:

- Kohëzgjatja e ditës së punës është tetë orë, duke filluar nga ora 7:30 deri në 8:30 dhe duke përfunduar nga ora 15:30 deri në 16:30.

Shuma e pagës neto në para:

- 54.223,00 denarë.

3. Realizues për punë administrative - nëpunës në Departamentin e planifikimit, administratës dhe çështjeve të studentëve në shërbimin profesional dhe administrativ të Akademisë Ushtarake, 1 realizues;

Kandidatët që do të aplikojnë në shpalljen publike për plotësimin e vendit të specifikuar të punës duhet të plotësojnë sa vijon:

Kushtet e përgjithshme:

- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut;

- të përdorë në mënyrë aktive gjuhën maqedonase;

- të jetë në moshë madhore;

- të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe

- me vendim të formës së prerë të gjykatës nuk është dënuar me ndalim të ushtrimit të profesionit, veprimtarisë ose detyrës.

Kushtet e veçanta:

- posedon kualifikime të nivelit IV sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve ose arsimit të mesëm;

- njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë.

Ditë pune:

- nga e hëna në të premte;

- Orari i punës në javë: 40.

  Orë pune:

- Kohëzgjatja e ditës së punës është tetë orë, duke filluar nga ora 7:30 deri në 8:30 dhe duke përfunduar nga ora 15:30 deri në 16:30.

Shuma e pagës neto në para:

- 23.473,00 denarë.

Të drejtë pjesëmarrjeje kanë të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut të cilët i plotësojnë kushtet për konkurrim të dhëna në këtë shpallje.

Me fletëparaqitjen, kandidatët duhet të dorëzojnë dëshminë e plotësimit të kërkesave, në formë origjinale ose kopje të vërtetuar nga noteri, përkatësisht:

- Certifikata e shtetësisë;

- Vërtetim se nuk u është ndaluar kryerja e një profesioni, veprimtarie ose detyre;

- Vërtetim/diplomë për arsim të përfunduar në varësi të kushteve për pozicionin e punës;

- Diplomë/certifikatë e njohjes së një gjuhe të huaj (për pozicionin e punës nën numrin 3 nuk kërkohet);

- Biografi e shkurtër;

- Vërtetim mjekësor nga Instituti i Mjekësisë së Punës dhe

- Letër motivuese.

Zbatimi i procedurës së përzgjedhjes përfshin katër faza:

- Faza I – përzgjedhja administrative (verifikimi i plotësimit të kushteve të përgjithshme dhe të veçanta të kërkuara nga shpallja publike);

- Faza II – verifikimi i kompetencave të nevojshme të punës për kryerjen e punës (test dhe intervistë);

- Faza III – renditja e kandidatëve dhe

- Faza IV - përzgjedhja e kandidatëve.

Përzgjedhja e kandidatëve do të bëhet në afat prej 45, 90 ose 120 ditësh pas përfundimit të afatit për paraqitje, varësisht nga numri i kandidatëve të paraqitur dhe në pajtim me nenin 23 paragrafi (2) të Ligjit për Marrëdhëniet e Punës. Afati për parashtrimin e fletëparaqitjeve me dokumentet e nevojshme është 3 ditë pune nga dita e publikimit të shpalljes. Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet e specifikuara në shpallje në momentin e paraqitjes.

Fletëparaqitja me dokumentacionin e nevojshëm duhet të dorëzohet në zyrën e Akademisë Ushtarake "Gjeneral Mihaillo Apostollski" - Shkup ose me postë në adresën: "Vasko Karangeleski bb" Shkup, kazerma "Goce Dellçev" - Shkup, zyra e Akademisë Ushtarake, me shënimin “për shpallje publike për punësim për vend pune (nën numër 1, 2 ose 3) në Akademinë Ushtarake “Gjeneral Mihaillo Apostollski” – Shkup.

Fletëparaqitjet e vonuara nuk do të merren parasysh.

MINISTRIA E MBROJTJES