Англиски јазик 1 (AJ1)

Код
ZZ103
Организатор на студиската програма
Циклус на студии
Прв циклус на студии
Семестар
1 Прв семестар
Неделен фонд
2+2
Кредити
4
Задолжителност
Задолжителен

Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од претходнотошколување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми. Главна целе сите студенти да се доведат до едно заедничко работнонивоодносно цврста основа врз основа на која ќе се надоградуваат повисоките нивоа во следните академски години.

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надоградат своите знаења поврзани со но не ограничени само на: патувања, фестивали и прослави, училиште и образование,интернет и технологијајазик и комуникација.Темите и функциите се адекватни за пред средно / ниско средно (pre-intermediate)нивоили СТАНАГ 6001: 1111.

Граматичките структури се адекватни за пред средно / ниско средно (pre-intermediate /lowermediate нивоили СТАНАГ 6001: 1111.Во посебниот делсе обработуваат селектирани темиод Campaign 1, Macmillan. Општо образовното подрачје опфаќа 90 % додека посебниот дел 10 % од наставниот фонд.