Информација за психолошко тестирање и систематски преглед за кандидатите кои конкурирале за студенти-питомци на Воената академија во учебната 2021-22 година-прв уписен рок

08/16/2021 - 12:36

 

Ве информираме дека на ден 23, 24, 25 и 26.08.2021 година ќе се спроведе психолошко тестирање и систематски прегледи во Воено медицинскиот центар-Скопје.
Со себе понесете документ за утврдување на идентитетот (лична карта или пасош), здравствена легитимација и заштитна маска. Кандидатките со себе треба да имаат и потврда од гинеколог.
Тестирањето ќе се реализира според следниот план :
1. група за психолошко тестирање и систематски преглед на ден 23 и 24.08.2021 година во 08:00 часот (понеделник и вторник);
Реден број Шифра Датум Час
1 VA1PUR1001 8/23/2021 8:00
2 VA1PUR1002 8/23/2021 8:00
3 VA1PUR1003 8/23/2021 8:00
4 VA1PUR1004 8/23/2021 8:00
5 VA1PUR1005 8/23/2021 8:00
6 VA1PUR1006 8/23/2021 8:00
7 VA1PUR1007 8/23/2021 8:00
8 VA1PUR1008 8/23/2021 8:00
9 VA1PUR1009 8/23/2021 8:00
10 VA1PUR1010 8/23/2021 8:00
11 VA1PUR1011 8/23/2021 8:00
12 VA1PUR1012 8/23/2021 8:00
13 VA1PUR1013 8/23/2021 8:00
14 VA1PUR1014 8/23/2021 8:00
15 VA1PUR1015 8/23/2021 8:00
16 VA1PUR1016 8/23/2021 8:00
17 VA1PUR1017 8/23/2021 8:00
18 VA1PUR1018 8/23/2021 8:00
19 VA1PUR1019 8/23/2021 8:00
20 VA1PUR1020 8/23/2021 8:00
21 VA1PUR1021 8/23/2021 8:00
22 VA1PUR1022 8/23/2021 8:00
23 VA1PUR1023 8/23/2021 8:00
24 VA1PUR1024 8/23/2021 8:00
25 VA1PUR1025 8/23/2021 8:00
26 VA1PUR1027 8/23/2021 8:00
27 VA1PUR1028 8/23/2021 8:00
28 VA1PUR1029 8/23/2021 8:00
29 VA1PUR1030 8/23/2021 8:00
30 VA1PUR1031 8/23/2021 8:00
31 VA1PUR1032 8/23/2021 8:00
2. група за психолошко тестирање и систематски преглед на ден 24 и 25.08.2021 година во 08:00 часот (вторник и среда);
Реден број Шифра Датум Час
1 VA1PUR1048 8/24/2021 8:00
2 VA1PUR1049 8/24/2021 8:00
3 VA1PUR1050 8/24/2021 8:00
4 VA1PUR1051 8/24/2021 8:00
5 VA1PUR1052 8/24/2021 8:00
6 VA1PUR1053 8/24/2021 8:00
7 VA1PUR1054 8/24/2021 8:00
8 VA1PUR1055 8/24/2021 8:00
9 VA1PUR1056 8/24/2021 8:00
10 VA1PUR1057 8/24/2021 8:00
11 VA1PUR1058 8/24/2021 8:00
12 VA1PUR1059 8/24/2021 8:00
13 VA1PUR1060 8/24/2021 8:00
14 VA1PUR1061 8/24/2021 8:00
15 VA1PUR1062 8/24/2021 8:00
16 VA1PUR1063 8/24/2021 8:00
17 VA1PUR1064 8/24/2021 8:00
18 VA1PUR1065 8/24/2021 8:00
19 VA1PUR1066 8/24/2021 8:00
20 VA1PUR1067 8/24/2021 8:00
21 VA1PUR1068 8/24/2021 8:00
22 VA1PUR1069 8/24/2021 8:00
23 VA1PUR1070 8/24/2021 8:00
24 VA1PUR1071 8/24/2021 8:00
25 VA1PUR1072 8/24/2021 8:00
26 VA1PUR1073 8/24/2021 8:00
27 VA1PUR1074 8/24/2021 8:00
28 VA1PUR1075 8/24/2021 8:00
29 VA1PUR1076 8/24/2021 8:00
30 VA1PUR1077 8/24/2021 8:00
3. група за психолошко тестирање и систематски преглед на ден 25 и 26.08.2021 година во 08:00 часот (среда и четврток);
1 VA1PUR1033 8/25/2021 8:00
2 VA1PUR1034 8/25/2021 8:00
3 VA1PUR1035 8/25/2021 8:00
4 VA1PUR1036 8/25/2021 8:00
5 VA1PUR1037 8/25/2021 8:00
6 VA1PUR1038 8/25/2021 8:00
7 VA1PUR1039 8/25/2021 8:00
8 VA1PUR1040 8/25/2021 8:00
9 VA1PUR1041 8/25/2021 8:00
10 VA1PUR1042 8/25/2021 8:00
11 VA1PUR1043 8/25/2021 8:00
12 VA1PUR1044 8/25/2021 8:00
13 VA1PUR1045 8/25/2021 8:00
14 VA1PUR1046 8/25/2021 8:00
15 VA1PUR1047 8/25/2021 8:00
16 VA1PUR1078 8/25/2021 8:00
17 VA1PUR1079 8/25/2021 8:00
18 VA1PUR1080 8/25/2021 8:00
19 VA1PUR1081 8/25/2021 8:00
20 VA1PUR1082 8/25/2021 8:00
21 VA1PUR1083 8/25/2021 8:00
22 VA1PUR1084 8/25/2021 8:00
23 VA1PUR1085 8/25/2021 8:00
24 VA1PUR1086 8/25/2021 8:00
25 VA1PUR1087 8/25/2021 8:00
26 VA1PUR1088 8/25/2021 8:00
27 VA1PUR1089 8/25/2021 8:00
28 VA1PUR1090 8/25/2021 8:00
29 VA1PUR1091 8/25/2021 8:00
30 VA1PUR1092 8/25/2021 8:00
КОНКУРСНА КОМИСИЈА