:en the nato atc terrorist use of cyberspace has officially been opened: :mk официјално отворање на нато регионалната школа за сајбер одбрана користењето на сајберпосторот од страна на терористите:

12/09/2014 - 11:30

ENGLISH
The NATO SPS, ACT course “Terrorist Use of a Cyberspace” had started with these opening remarks:

The co-director Dr Mehmet Nesip Ogun, from the NATO Centre of Excellence, Defense Against Terrorism, (NATO COE-DAT) started his speech with several remarks regarding to COE-DAT and its accredited centers. He broadly explained the COE-DAT organizational structure, its mission its relationship with NATO and procedures for participation. He made special reference to COE-DAT activities, ongoing projects and future activities.

The Dean of the Macedonian military academy, Colonel Dr Orce Popovski, stressed the importance of the cyberspace, and had emphasized its advantages along with its vulnerabilities. At the end of his speech he expressed his gratitude to the NATO COE-DAT, for giving the opportunity to the Military academy to be a part of this event.

At the opening of the ATC, Colonel Ismayil Gunduz – the senior representative from the NATO COE-DAT, included few words on Internet as a tool for propaganda and beneficial that terrorist organizations have from the advanced technology. He stressed the importance of taking legal measures for successful response of cyber terrorist activities.

MACEDONIANНАТО Регионалната школа за сајбер одбрана „Користењето на сајберпосторот од страна на терористите“ започна со следниве излагања:

Ко-директорот Д-р Мехмет Несип Огун НАТО центарот за извонредност – „NATO Centre of Excellence-Defense Against Terrorism (COE-DAT)“ од Анкара, Република Турција, го започна својот говор со кратка презентација COE-DAT центарот, накратко објаснувајки ја организациската структура на COE-DAT, мисијата и релациите со НАТО. Исто рака се осврна на активностите кои ги организира COE-DAT, проектите кои се работат во моментот и идните активности на центарот.

Деканот на Воената академија – Полковник д-р Орце Поповски, вон.проф., го истакна значењето на сајбер просторот, како и предностите и недостатоците кои што тој ги нуди. На крајот на својот говор изрази благодарност до NATO COE-DAT центарот за укажаната можност за учество на Воената академија на овој настан.

Полковникот Исмаил Гундуз – највисокиот претставник од NATO COE-DAT тимот, го потенцира интернетот како алатка за пропаганда на терористите како и на бенефитите кои терористичките организации ги имаат од користењето на сајбер просторот и напредната технологија. Иста така го потенцира и значењето на преземање на правни мерки за ефективен одговор против терористичките активности во сајбер просторот.

GALLERY