Конкурс за избор/реизбор на наставници на воената академија во скопје

12/17/2014 - 14:45

 

Врз основа член 63 и 131 од Законот за високо образование и член 18 став 1 алинеа 6 од Законот за Воена академија („Службен весник на РМ“ бр. 83/09), Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје распишува

К О Н К У Р С
за избор/реизбор на наставници на Воената академија во Скопје
I.ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ПО СЛЕДНИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ПОДРАЧЈА, ПОЛИЊА, ОБЛАСТИ
1. НАСТАВНИК ВО СИТЕ ЗВАЊА ВО НАУЧНОТО ПОДРАЧЈЕ: ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИ НАУКИ, НАУЧНО ПОЛЕ: ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНО ИНЖЕНЕРСТВО, НАУЧНА ОБЛАСТ: ТЕОРИЈА НА ИНФОРМАЦИИ, АНТЕНИ И ПРОСТИРАЊЕ НА БРАНОВИ И РАДИОКОМУНИКАЦИЈА − еден (1) извршител
2. НАСТАВНИК ВО СИТЕ ЗВАЊА ВО НАУЧНОТО ПОДРАЧЈЕ: ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИ НАУКИ, НАУЧНО ПОЛЕ: МАТЕРИЈАЛИ, НАУЧНА ОБЛАСТ: НАНОМАТЕРИЈАЛИ И КОМПОЗИТНИ МАТЕРИЈАЛИ − еден (1) извршител
3. НАСТАВНИК ВО СИТЕ ЗВАЊА ВО НАУЧНОТО ПОДРАЧЈЕ: ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ, НАУЧНО ПОЛЕ: ОРГАНИЗАЦИОНИ НАУКИ И УПРАВУВАЊЕ (МЕНАЏМЕНТ), НАУЧНА ОБЛАСТ: УПРАВУВАЊЕ СО СИСТЕМИ, ОДЛУЧУВАЊЕ, МЕНАЏМЕНТ СИСТЕМИ И УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ − еден (1) извршител
4. НАСТАВНИК ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ ВО НАУЧНОТО ПОДРАЧЈЕ: ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ, НАУЧНО ПОЛЕ: БЕЗБЕДНОСТ, НАУЧНА ОБЛАСТ: ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ, КРИМИНОЛОГИЈА И ОПШТА КРИМИНАЛИСТИЧКА ТЕОРИЈА − еден (1) извршител
5. НАСТАВНИК ВО СИТЕ ЗВАЊА ВО НАУЧНОТО ПОДРАЧЈЕ: ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИ НАУКИ, НАУЧНО ПОЛЕ: ИНДУСТРИСКО ИНЖИНЕРСТВО И МЕНАЏМЕНТ, НАУЧНА ОБЛАСТ: МЕТОДИ НА ТЕОРИЈАТА НА СИСТЕМОТ И СИСТЕМСКА АНАЛИЗА, ОПЕРАЦИОНИ ИСТРАЖУВАЊА и ТЕОРИЈА НА ОДЛУЧУВАЊЕ − еден (1) извршител
II. Покрај општите услови утврдени со Законот за работни односи, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните услови:
1. Кандидатите за избор во наставно-научни звања на Воената академија треба:
- да имаат завршено трет циклус студии (докторат на науки ) во научната област за која се врши изборот,;
- да ги исполнуваат општите услови пропишани со Законот за работни односи, условите наведени во член 124,125 и 142 од Законот за високо
образование, Законот за Воената академија, Правилникот за критериуми и постапка за избор во наставно- научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и Правилникот за критериуми и постапка за избор во наставни и во соработнички звања на Воената академијата „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје.
III. Кандидатите треба да ги достават следните документи:
1. Кандидатите за избор во наставно-научно звања:
- пријава по конкурс;
- кратка биографија (печатена и електронска);
- диплома за завршено соодветно образование (еден примерок од дипломата оригинал или копија заверен кај нотар);
- странските дипломи да се нострифицирани и дополнети со еквиваленција на оценките;
- список на објавени научни и стручни трудови (по еден примерок од трудовите копија и електронски во PDF);
- уверение за државјанство;
- изјава образец 1 од Комисијата за верификација на факти и копија од изјавата со потврда за прием од Комисијата (достапна е на веб-страната www.kvf.org.mk).
Конкурсот трае 8 дена сметано од наредниот ден од денот на објавувањето.
Документите се доставуваат до Архивата на Воена академија, на адреса: ул.„Васко Карангелески“ бб Скопје.
Ненавремено доставени документи и непотполна документација нема да се разгледуваат.
ВОЕНА АКАДЕМИЈА