:en 27th jubilee of the military academy : :mk јубилејни 27 години од основањето на воената академија:

06/12/2022 - 17:33

ENGLISH


The Military Academy “General Mihailo Apostolski” – Skopje, as the only military higher education institution in the Republic of North Macedonia, on June 14, 2022, celebrated its 27th Jubilee by organizing a ceremony at the Academy’s premises with the attendance of all its employees.

During the ceremony, Prof. Dr. Sc. Mitko Bogdanoski, COL expressed gratitude for the immense contribution of all employees, starting from the professors, considered founders of the institution, the entire teaching staff, as well as all administrative employees of the Academy. In his speech, the Dean emphasized several key developments which mark the Academy’s operation in these 27 years, such as the regionalization of the Academy and education of officers not only for the Ministry of Defense and the Armed Forces of the Republic of North Macedonia, but also for the needs of the regional countries, to be precise Bosnia and Herzegovina, Kosovo and Montenegro. He also pointed out the international cooperation of the institution via the numerous EU and NATO supported projects, as well as the process of exchange of cadets, students, and faculty with partner institutions from the region and beyond.
As a sign of recognition and gratitude, the Minister of Defense of the Republic of North Macedonia and the Dean of the Military Academy awarded prizes to part of the employees of the Military Academy for their exceptional contribution to the successful working of the institution.
The Military Academy’s 27th Jubilee ceremony is part of a series of events the Academy is organizing within the celebration of 3 decades since the establishment of the Armed Forces and the commencement of military education in the Republic of North Macedonia.

MACEDONIAN

Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, како единствена воена високообразовна институција во Република Северна Македонија на 14 јуни 2022 година одбележа 27 години од своето основање, за што беше организирана пригодна церемонија во просториите на Академијата со присуство на сите вработени во истата.

За време на прославата, Деканот на Воената академија полковник д-р Митко Богданоски, редовен професор во своето обраќање се заблагодари за огромниот придонес на сите вработени, започнувајќи од професорите кои претставуваат основоположници на институцијата, целосниот наставен кадар, како и на сите вработени во административната служба на Академијата. Во својот говор Деканот издвои неколку клучни успеси кои го крунисуваат работењето во овие 27 години, како што е регионализацијата на Академијата и едуцирањето на офицери за нашето Министерство за одбрана и Армијата, но и за потребите на земјите од регионот, а имено Босна и Херцеговина, Косово и Црна Гора. Исто така беше истакната меѓународната соработка на институцијата преку бројните проекти поддржани од НАТО и ЕУ, како и процесот на размена на питомци, студенти и наставен кадар со партнерските институции од регионот и пошироко.
Во знак на признание и благодарност дел од вработените на Воената академија беа соодветно наградени од страна на Министерката за одбрана на Република Северна Македонија и Деканот на Академијата за своето посебно залагање и исклучителен придонес во процесот на работење на институцијата.
Прославата на јубилејот од 27 години од основањето на Воената академија е дел од низата настани кои Воената академија ги организира во склоп на прославата на 3 децении од основањето на Армијата и почетокот на военото образование во Република Северна Македонија.