:en workshop of nato training group for individual training and education development (ntg it&ed) in republic of bosna and herzegovina: :mk работилница на работната група на нато за индивидуална обука и развој на образованието (ntg it&ed) во република бо

06/03/2022 - 08:08

ENGLISH


In the period from 22-th to 27-th may 2022 year in Saraevo, Republic of Bosna and Herzegovina successfully was conducted NATO workshop for individual training and education development (NTG IT&ED).
The NATO Training Group was chaired by the Head of education and training technologies at NATO Allied Command Transformation, Mr. Paul Turketl and co-chaired by the Director of the Advanced Learning Initiative, Dr. Sae Chatz. The Group's goal is to improve the professionalism, interoperability and standardization between Alliance forces and partners through improved coordination of education, training, exercises and evaluation of acquired knowledge.

The agenda of workshop thematic units that were conducted were based on:
- NATO capacities for ADL (Advanced disturbing learning);
- NATO glossary of terms for informatics technology in education and training (NATO ADL Glossary of IT&ED terms);
- Sindicates groups work in direction for overall improvement of NATO STANAG 2591 for ADL (NATO Stanag 2591 for ADL);
- Sharing and development evaluation of on-line NATO courses;
- Improvement of chapter 6,7 and 9 of NATO manual for ADL;
- Sharing comman modern on-line models and informatics tools for improvement of comprehensive efficency of modern professors;
- Introduction and analysis of xAPI on-line software for ADL;
- Consideration of NATO General secretary iniciative for 2030 on operative possibilities, capacities and capabilities of artificial intelegency and machine learning in overall improvement of training and education process;
- ADL in warfare;
- Comprehensive possibilities of NATO platform DEEP DIVE and TRANSNET;
- Implementation of informatics tools and programs for overall improvement of military skills and capabilities in XXI-th century;

The basic aims of NATO development group for training and education are:
- Support and implementation of NATO politics, directive and standards for overall improvement of training and education;
- Suggesting and support of conclusion for new models in training and education in direction to support NATO military operations;
- Sharing experience and good practicies between members states and partners of NATO;

Folllowing country delegates were present on the workshop: Bosna and Herzegovina, Czech Republic, Denmark, Finland, Germany, Lithuania, Netherlands, North Macedonia, Norway, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia, Sweden, Estonia, Italy, Ukraine, UK and USA.
The host nation of this workshop was Republic of Bosnia and Herzegovina. The activity coordinator from the host nation was major Darko Ciganovic, which pointed out that modern information technology undoubtedly is a part of our daily life. NATO trough information technology makes overall improvement of his capabilities, efficiency and interoperability.

At the end of the workshop, the chairman of NATO training group for development of training and education, Mr. Pol Turketl, made and overall evaluation of so far activities and gave next directions for aims development of the group.
Also, he pointed out that delegates in this group are working dedicated on their tasks for the next workshop, which is plan to conducted during September 2022 in Prague, Czech Republic.

MACEDONIAN

Во период од 22 мај до 27-ми мај 2022 година во Сараево, Република Босна и Херцеговина се реализираше работилница на работната група на НАТО за индивидуална обука и развој на образованието (NTGTG IT&ED).
Претседавач на НАТО групата за обука беше раководителот на одделението за технологии за образование и обука на сојузничката команда на НАТО за трансформација, г-дин Пол Туркетл, а копретседавач беше директорот на Иницијативата за напредно далечинско учење на САД, д-р Сае Шатз. Целта на Групата е да го подобри професионализмот, интероперабилноста и стандардизацијата меѓу силите на Алијансата и партнерите преку подобрена координација на образование, обука, вежби и евалуација на стекнатите знаења.

Агендата на тематските целини кои се спроведоа на оваа работилница се базираа на:
- НАТО капацитети за напредно далечинско учење (NATO ADL capabilities Survey);
- НАТО речник на термини за информатички технологии во образование и обука (NATO ADL Glossary of IT&ED terms);
- Работа во синдикални групи во насока на подобрување на СТАНАГ 2591 кои се однесува на напредно далечнинско учење (NATO Stanag 2591 for ADL);
- Споделување и развојна евалуација на он-лајн курсеви на НАТО
- Подобрување на глава 6, 7 и 9 од НАТО прирачникот за напредно далечниско учење;
- Споделување на современи он-лајн модели и информатички алатки за подобрување на сеопфатната ефикасност на современите наставници;
- Запознавање и анализа на xAPI он-лајн софтверот за напредно учење;
- Разгледување на иницијативата на генералниот секретар на НАТО за 2030 година за оперативните можности, капацитети и способности на вештачката интелегенција и машинското учење во целосно подобрување на обуката и образованието;
- Напредно далечинско учење за време на војни (ADL in Warfare);
- Сеопфатни можности на НАТО платформата DEEP DIVE и платформата TRANSNET;
- Имплементација на информатички алатки и програми за подобрување на воените вештини во XXI-от век

Основните цели на НАТО групата за развој на обука и образование опфаќаат:
- Поддршка и спроведување на НАТО политики, директиви и стандарди за подобрување на обуката и образованието;
- Предлага и поддршува решенија за нови модели на обука и обрзование во насока на поддршка на операциите на НАТО;
- Разменува искуства и надобри практики помеѓу државите членки и партнери на НАТО;

На оваа работилница имаше преставници од следниве држави: Република Босна и Херцеговина, Чешка, Данска, Финска, Германија, Литванија, Холандија, Република Северна Македонија, Норвешка, Полска, Романија, Словачка, Словенија, Шведска, Естонија, Италија, Украина, Обединетото кралство и САД. Држава домаќин на оваа работилница беше Република Босна и Херцеговина. Координатор на активноста од страна на земјата домаќин беше мајор Дарко Цигановиќ, кој истакна дека современата информатичка технологија несомнено е дел од нашето секојдневие и дека НАТО преку неа ја подобрува својата способност, ефикасност и интероперативност.

На крајот од работилницата, претседавачот на НАТО групата за развој на обука и образование, г-дин Пол Туркетл, направи целосна евалуација на досегашните активности и даде следни насоки во кој правец треба да се развиваат целите на групата.
Исто така посочи дека делегатите на оваа група работат посветено на нивните задачи за следната работилница која се планира во текот на месец септември 2022 година во Прага, Република Чешка.