:en the military academy strides forward to conquering new horizons within the eu educational and scientific family: :mk воената академија смело чекори кон освојување на нови хоризонти во европското образовно и научно семејство:

01/26/2021 - 05:28

ENGLISH


The development of scientific thought and the international affirmation of the Military Academy "General Mihailo Apostolski" are a basic challenge and a major priority in the conditions of the World Pandemic. Recently, the Military Academy has been an equal partner of the European educational and scientific institutions in three international scientific research and application projects
1.   Military Academy is part of the consortium of the project “RESISTANT” supported by the European Commission
“RESISTANT” aims to build the first European Crisis Training and Knowledge Sharing Platform to train first responders through threefold comprehensive training: educational training with the state-of-the-art knowledge in safety, including tools for the characterization of hazards and associated risks, operational training on mock-up real scale transport, and innovative virtual reality training reproducing the entire accident scenarios, intervention strategies and tactics, including the whole chain of command and communications between all members of the first responder's team, facility managers, and public (e.g. volunteer firefighters, school children, citizens with disabilities).
“RESISTANT” will also put in place a virtual ‘agora’ for first and second responders, academia, market practitioners, volunteers, and other civil protection stakeholders to share knowledge and exchange best practices, especially in cross-border crisis management. The ‘agora’ will facilitate discussion and contribute towards the development of a common prevention and protection culture.
 2. Military Academy is part of the consortium for the “NOTIONES” Project funded under Horizon 2020
Military Academy is part of the consortium for the NOTIONES proposal, which has been accepted by the European Commission (EC) and will be funded under the Horizon 2020 programme between 2021 and 2026.
The objective of the NOTIONES (iNteracting netwOrk of inTelligence and securIty practitiOners with iNdustry and acadEmia actorS) project is just to build a network of practitioners from security and intelligence services of EU Member States and Associated Countries, from the Industry – including SMEs – and from the Academia, with the objective to identify these emerging technologies and research how they may satisfy the needs of security and public services. NOTIONES will periodically publish a report which will summarise the findings obtained through EU funded research programming, in order to recommend future industrialization of results, express common requirements and indicate priorities.
The consortium of NOTIONES includes, among its 30 partners, practitioners from military, civil, financial, judiciary, local, national, and international security and intelligence services, coming from 9 EU Members States and 6 Associated Countries. These practitioners, together with the other consortium members, grant a complete coverage of the 4 EU main areas: West Europe (Portugal, Spain, UK, France, Italy, Germany, Austria), North Europe (Finland, Danmark, Sweden, Estonia, Latvia), Middle Europe (Poland, Slovakia, Ukraine), Middle East (Israel, Turkey, Georgia, Bulgaria, Bosnia Herzegovina, North Macedonia) for a total of 21 countries, including 12 SMEs with diverse and complementary competences.
aasa1
3. Military Academy has become a part of the European network of Cybersecurity centres and competence Hub for innovation and Operations (ECHO)
The Military Academy has become a member of the ECHO (the European network of Cybersecurity centres and competence Hub for innovation and Operations), sponsored under H2020 EC program.

aasa
The European Commission has brought together specialist expertise to form four pilot projects with the objective of connecting and sharing knowledge across multiple domains to develop a common cybersecurity strategy for Europe. ECHO is one of these four projects. The ECHO consortium consists of 30 partners from different fields and sectors including health, transport, manufacturing, ICT, education, research, telecom, energy, space, healthcare, defence & civil protection.
The main objective of ECHO is to strengthen the proactive cyber defence of the European Union, enhancing Europe’s technological sovereignty through effective and efficient multi-sector and multi-domain collaboration. The project will develop a European Cybersecurity ecosystem, to support secure cooperation and development of the European market, as well as to protect the citizens of the European Union against cyber threats and incidents.


MACEDONIAN

Развојот на научната мисла и меѓународната афирмација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ претставуваат основен предизвик и главен приоритет и во услови на Светската пандемија. Од неодамна, Воената академија е рамноправен партнер на Европските образовни и научни институции во нови три меѓународни научно-истражувачки и апликативни проекти:

1. Воена академија е дел од конзорциумот на проектот „RESISTANT“ финансиран од Европската Комисија
“RESISTANT” има за цел да ja изгради првата Европска платформа за обука на кризи и споделување на знаење (European Crisis Training and Knowledge Sharing Platform) која ќе обезбеди обучување на first responders преку трикратна сеопфатна обука: едукативна обука со најсовремено знаење за сигурност, вклучувајќи алатки за карактеризација на опасностите и придружните ризици, оперативна обука со макета во реален размер и иновативна обука со помош на виртуелна реалност, репродуцирајќи ги целосните сценарија на несреќи, стратегиите и тактиките на интервенции, вклучувајќи го целиот синџир на командаување и комуникации помеѓу сите членови на тимот first responders, менаџери на објекти и јавностa (на пр. волонтери пожарникари, деца, граѓани со попреченост).
“RESISTANT”, исто така, ќе воспостави виртуелна „агора“ за first и second responders, академските институции, практичарите, волонтерите и другите засегнати страни од цивилната заштита за споделување знаење и размена на најдобри практики, особено во прекуграничното управување со кризи. „Агората“ ќе ја олесни дискусијата и ќе придонесе кон развој на заедничка култура за превенција и заштита.
2. Воената академија е дел од конзорциумот на проектот NOTIONES, финансиран во рамките на Хоризонт 2020
Воената академија е дел од конзорциумот на предлог проектната апликација NOTIONES, која е прифатен од Европската комисија (ЕК) и ќе биде финансирана во рамките на програмата Хоризонт 2020 во периодот 2021 - 2026 година.
Целта на проектот NOTIONES (iNteracting netwOrk of inTelligence and securIty practitiOners with iNdustry and acadEmia actorS) е да се изгради мрежа на практичари од безбедносните и разузнавачките служби на земјите-членки на ЕУ и придружните земји, од индустријата - вклучувајќи ги и малите и средни претпријатија - и од академијата, со цел да се идентификуваат новите технологии и да истражи како тие можат да ги задоволат потребите на безбедноста и јавните услуги. NOTIONES периодично ќе објавува извештаи кој ќе ги сумираат наодите добиени преку програмирани истражувања финансирани од ЕУ, со цел да се препорача идна индустријализација на резултатите, да се изразат заедничките барања и да се наведат приоритетите.
Конзорциумот NOTIONES вклучува, меѓу своите 30 партнери, практичари од воени, цивилни, финансиски, судски, локални, национални и меѓународни безбедносни и разузнавачки служби, кои доаѓаат од 9 земји-членки на ЕУ и 6 придружни земји. Овие практичари, заедно со другите членови на конзорциумот, даваат целосен опфат на 4-те главни области на ЕУ: Западна Европа (Португалија, Шпанија, Велика Британија, Франција, Италија, Германија, Австрија), Северна Европа (Финска, Данска, Шведска, Естонија, Латвија), Средна Европа (Полска, Словачка, Украина), Средниот исток (Израел, Турција, Грузија, Бугарија, Босна i Херцеговина, Северна Македонија) или вкупно 21 земја, вклучително и 12 мали и средни претпријатија со разновидни и комплементарни компетенции.
aasa1
 3.  Воената академија стана дел од Европската мрежа на центри за сајбер безбедност и центар за компетенции за иновации и операции (ECHO) 
Воената академија стана членка на ECHO - Европската мрежа на центри за сајбер безбедност и центар за компетенции за иновации и операции (the European network of Cybersecurity centres and competence Hub for innovation and Operations), спонзорирана во рамките на програмата H2020 на Европската унија.
aasa
Европската комисија преку четири пилот-проекти создаде и поврза група на специјалисти и експерти од делот на сајбер безбедноста, со цел споделување на знаење низ повеќе домени за развој на заедничка стратегија за сајбер безбедност за Европа. ECHO е еден од овие четири проекти. Конзорциумот на ECHO се состои од 30 партнери од различни области и сектори, вклучувајќи здравство, транспорт, производство, ИКТ, образование, истражување, телеком, енергетски сектор, просторно планирање, одбрана и цивилна заштита.
Главната цел на ECHO е зајакнување на проактивната сајбер одбрана на Европската унија, зајакнување на технолошкиот суверенитет на Европа преку ефективна и ефикасна мулти-секторска и мулти-доменска соработка. Проектот има за цел развивање на Европски екосистем за сајбер безбедност, поддршка на соработка во делот на сајбер безбедноста, развој на европскиот пазар, како и за заштита на граѓаните на Европската унија од сајбер закани и инциденти.


GALLERY