KONKURS PËR REGJISTRIM TË STUDENTËVE NË CIKLIN E TRETË TË STUDIMEve – DOKTORATURE NË AKADEMINË USHTARAKE “GENERAL MIHAJLLO APOSTOLLSKI” – SHKUP NË VITIN STUDIMOR 2014/2015

31.12.2014

KONKURS PËR REGJISTRIM TË STUDENTËVE NË CIKLIN E TRETË TË STUDIMEve – DOKTORATURE NË AKADEMINË USHTARAKE “GENERAL MIHAJLLO APOSTOLLSKI” – SHKUP NË VITIN STUDIMOR 2014/2015

 

Ne bazë të nenit 21 të Ligjit për Akademi ushtarake (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonise” nr. 83/2009), nenit 103 të Statutit të Akademisë ushtarake nr.07-876/ 1 nga data 17.10.201 1 dhe Rregullores për menyren dhe proceduren për reali zimin e konkursit për regjistrim dhe zgjedltje të kandidatëve për cikeltë tretë të studimeve për doktorature Akademia ushtarake “General Mihajllo Apostollski”

- Shkup, Akademia u.shtarake publikon

 

KONKURS

për regjistrim ti  studentëve ne ciklin e tretë të studimeve për doktoratur në Akademinë ushtarake “General Mihajllo Apostollski” Shkup në vitin studimor 2014/2015

 

 

Akademia ushtarake “General Mihajllo Apostollski” – Shkup (në tekstin e mëtutjeshëm: Akademia), publikon konkurs për studentë të ciklit të tretë të studimeve për doktoratur për vitin studimor  2014/20 15, ne fushen e:

Sigurimi nacional dhe ndëkombtar dhe marrëdhëniet ndërkombëtare (8 kandidat)

 

Studimet  e ciklit  të  tretë  të  studimeve  - doktoratur  organizohen  në  Akademi  sipas  programeve studimore akademike të akredituara me ligj, normativa, standarde dhe metodologji të pranueshme nga

Hapësira e vetme evropiane për arsim sipëror, të vlerësuar me kredi sipas SETK. Programet studimore


 

Kandidati e merr të drejtën e regjistrimit nëse gjendet në rang-listë afer numrit që është i paraparë me Konkursin për regjistrim:.

Kandidati i cili ka fituar të drejtën e regjistrimit, ndërsa në afatin e paraparë nuk mund ta bëjë regjistiimin e humbe të drejtën dhe në vend të tij të drejtën për regjistdm e fiton kandidati tjetër në rang-listë .

 

DOKUMENTËT E NEVOJSHME PËR REGJISTRIM NË CIKLIN E TRETË TË STUDIMEVE

 

të ciklit të tretë të studimeve – doktoratur  të Akademisë  zgjasin më  së paku  3 (tre) vitë dhe me përfundimin e tij arrihen 180 kredi.


Për regjistrim në ciklin e dytë të vijim:

 

studimeve


(magjistraturë), kandidatët i dorëzojnë dokumentët në

 

TË DREJTË PËR PJESEMARRJE NË KONKURS

 

Të drejtë për pjesëmarrje në Konkurs kanë kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet ne vijirn:

-   studime të mbaruara universitare nga cikli i dytë;

-   -kandidatët për regjistrim është e obligueshme që në mënyrë aktive të njohin nje nga gjuhët e huaja botërore.

Me vendim nga këshilli arsimoro shkencor i Akademisë vërtetohet përkatësia e ci klit të dytë për regjistrim në ciklin e tretë – studime doktorature .

Për përsonin i cili nuk ka të mbaruara studime akademike përkatëse nga cikli i dytë, gjegjësisht kandidatët nga fusha të ngjashme, Këshilli arsimoro shkencor i Akademisë vërteton kushte plotësuese për regjistrim në ciklin e tretë – studime doktorature.

Shtetasit e huaj kanë të drejtë për regjisttim në ciklin e tretë – studime doktorature me kushte të barabarta si shtetasit e republikës se Maqedonisë, përvery shpenzimeve për studim.

SHPENZIMET PËR STUDIMET

Studentët e ciklit të tretë të studimeve – doktoratur regjistrohen me bashkëfinancim të studimeve.

Shtetasit e huaj paguajn 100% participim më të madh nga participirni që e paguajnë studentët të cilët jane shtetas të Republikës se Maqedonisë.

 

PROCEDURA E REALIZ.IMIT TË KONKURSIT

Konkursin për regjistrim në ciklin e tretë të studimeve në Akademi e realizon Komisioni iformuar nga ministri i mbrojtjes.

Komisioni konkurrues përpilon rang-listë të kandidatëve të pranuar që do të publikohet në tabelën e shpalljeve të Akademisë dhe ne ueb faqen e Akademisë (http://www.ma.edu.mk).

Gjatë përpilirnit të rang listës duhet të bartet llogari për përfaqesim përkatës dhe të drejtë të kandidatëve të cilët i takojnë të gjitha konuniteteve me respektimin e kritërit për profesionalizem dhe kompetencë si dhe respektim të pari mit të barazisë gjinore. Kandidati icili konsideron se procedura nuk është realizuar në mënyrë të rregullt, ka të drejtë për ankesë ne afat prej 24 oreve nga dita e publikimit të rezultateve në tabelën e shpalljeve dhe ueb faqen e Akademisë qe e dorëzon deri tek Dekanati i Akademisë.

Vendimi pas ankesës sillet në afat prej 24 orë nga momenti i shtruarjes së ankesës. Vendimi kumtohet shtruesit të ankesës duke e vendosur atë në tabelën e shpalljeve dhe në ueb faqen e Akademisë.

Rang-lista bëhet përfundimtare pas kalimit të afatit të shtruarjes së ankesës. Të drejtat dhe obligimet e posarcme të kandidatëve të pranuar për studentë në ciklin e dytë të studimeve në Akademi rregullohen me marreveshje në pajtim me Statutin e Akademisë.

 

-   fletëparaqitje për regjistrim që merret në Akademi;

-   dëshmi për cikël të dytë të mbaruar të studimeve (diplomë në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter), kandidatët  të cilët kanë përfunduar jashtë vendit dhe kandidatët shtetas të huaj të dorëzojnë vendim për ekuivalencë dhe njohje të kualifikimit për arsim sipëror të marrë jashtë vend it për cikel të dutë të mbaruar të studimeve);

-   certifikatë për provime të dhëna me nota dhe kredi (origjinal ose kopje të vërtetuar në noter); kandidatët të cilët kane përfunduar jashtë vendit dhe shtetas të huaj dorëzojnë vendim për ekuivalencë të notave;

Dëshmi për njohjen aktive të një gjuhe të huaj botërore (origjinal ose kopje të vërtetuar ne noter);

-   biografi të shkurtë (CV);

-   certifikatë të lindjes;

-   certifikatë të shtëtësise;

-   rekomandime nga punetori mesimore ose shkencore (nëse ka të tilla)   ,

-   listë të punimeve profesionale use shkencqre dhe kopje të tyre (nëse ka);

- cmime, mirërijohje dhe dokumente të tjera.

Dokumentët për paraqitje në ciklin e tretë të studimeve të dorëzohen përsonalisht në objektët e Akademisë, ne adresën: rr. “Vasko Karangeleski” pn.

DOKUMENTËT E NEVOJSHME PËR PARAQITJE

-   lndeks;

-   Tre fotografi ( 2 nga 6×9; I nga 4×5)

-   Studentët e huaj dorëzojnë edhe vërtetim për mësimin e mbaruar në gjuhën maqedone;

-   Origjinal tletëpagesa si dëshmi për mjetët e paguar për studim në ciklin e tretë  për studime doktorature, shpenzime për arsim dhe shpenzime administrative

-   Paraqitja për regjistrim e cila merret ne Akademin ushtarake – Shkup;

Dokumentët për rregjistrim në ciklin e tretë të studimeve doktoratm të dorezohen përsonalisht në objektet e Akademisë ushtarake “Gjeneral nihajllo Apostolloski” Shkup, në adresën: rr. “Vasko Karangeleski” pn.

 

AFATI PËR PARAQITJE

Kandidatët e interesuar për shkollim në ciklin e tretë të studimeve në vitin studimor 20 14/2015 mund të paraqitën në afat prej 30 (tridhjetë) ditëve nga dita e publikimit të konkursit.

Nëse në afatin e parë për paraqiie nuk paraqitën dhe nuk do të pranohen kandidatë në numrin e planifikuar, Akademia do të organizojë afat të dytë për paraqitje 3 (tre) ditë pas publikimit të rang­ listës përfundimtare .