РЕШЕНИЕ за прием на кандидати и за студенти/питомци за запишување на прв циклус 2013

29.08.2013

Врз основа на член 21 од Законот за Воена Академија („Службен весник на РМ” бр.83/2009), член 30 од Правилникот за условите, критериумите, начинот и постапката за спроведување на конкурсот за запишување и избор на кандидати за прв циклус на студии и за стручпо оспособување и усовршување бр.01-4947/1 од 05.08.2009 година и бр 01-292/1 од 10.01.2012 година и Предлог-мислење за прифаќање на извештајот иа конкурсната комисија донесена од Наставно-научниот совет на Воената Академија бр.07-841/16 од 27.08.2013 година, министерот за одбрана донесе

РЕШЕНИЕ
за прием на кандидати и за студенти/питомци за запишување на прв циклус
на студии на Воената Академија за потребите на Министерството за одбрана и
Армијата на Република Македонија во учебната 2013/2014 година

За студенти/питомци на прв циклус на студии во Воената Академија во учебната 2013/2014 година според Конкурсот објавен на ден 19.07.2013 година, се избираат следните кандидати:
1. Богоејевски Благоја Бојан
2. Манев Слободан Никола
3. Колеска Атанас Тијана
4. Бошковски Драге Диме
5. Ризеска Томислав Соња
6. Мицески Трајанче Христијан
7. Трајковска Зоран Марија
8. Петровска Јордан Тамара
9. Трајкова Сашо Марија
10. Мишков Горѓи Александар
11. Горѓиевски Горан Александар
12. Велковски Петре Роберт
13. Иванов Васе Стефан
14. Стојанова Златко Христина
15. Мустафа Мерџан Дурак
16. Џафери Шеќери Кастриот
17. Зеќири Мумин Фатон
18. Алими Синан Сабаудин
19. Лимани Ирфан Садам
20. Реџепи Реџеп Адис
21. Османи Селим Дашмир
22. Рамадани Селам Премтим
23. Халили Фадил Илир
24. Алили Низам Бујар
25. Бафтироски Исмаил Иљхан
26. Кицара Хусеин Алмин

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.
Бр.02-4523/1
29.08.2013 година
Скопје