Известување за организирање на втор уписен рок по Конкурсот за запишување студенти на втор циклус на студии на Воената академија

12.10.2023

            Воената академија „Генерл Михаило Апостолски“ – Скопје организира втор уписен рок по Конкурсот за запишување студенти на втор циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во студиската 2023/2024 година во период од 12.10.2023 година до 20.10.2023 година, на следниве студиски програми:

            Научни студиски програми (магистратура) од областа на

            - Безбедност и одбрана (14) кандидати

            - Управување со кризи и заштита и спасување (30) кандидати и

             - Сајбер безбедност и дигитална форензика (25) кандидати.

              Воена академија