Конкурс за запишување на слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација