Вонр. проф. д-р. Југослав Ачкоски

Вонр. проф. д-р. Југослав Ачкоски
Катедра за воени науки и вештини
Вонреден професор, Потполковник

Одговорен за организација на предавања и научно истражувачка дејност во полето на Компјутерскита техника и информатика, програмирање во Јава,  веб технологии и апликативен софтвер.

Проф. д-р. Југослав Ачкоски роден е роден 20.10.1976 година во Прилеп. Основно и средно образование завршил во Скопје. Оженет, татко на две деца. По национална припадност е Македонец. Во однос на вештините има  искуство во истражување, предавање и менаџирање. Истражувањета кое се направени од д-р Ачкоски се поврзани со развој на систем за телемедицина. Има објавено повеќе трудови во научни списанија со импакт фактор поврзани со неговото поле на истражување. Наредно, има извршено истражувања за подобрување на откривањето и следењето на шумските пожари во националните паркови. Понатаму, учевствувал во (три) краткорочни научни мисии (STSM), кои се финансирани од акциите на European Cooperation in Science and Technology (COST) actions. Две од споменатите STSM се дел од COST акцијата насловена European Network for the Joint Evaluation of Connected Health Technologies (ENJECT), а едната е дел од COST акцијата насловена Architectures, Algorithms and Platforms for Enhanced Living Environments (AAPELE). Менаџерските вештини ги има докажано преку водење на неколку меѓународни и национални проекти како проект менаџер. Меѓународните проекти, кои ги има водено д-р Ачкоски, се финансирани од фондовите на NATO Science for Peace and Security (SPS), Програмата IPA II на Европската комисија - Операции за европска цивилна заштита и хуманитарна помош и Кралството Норвешка.    

Образование
2013 Доктор по техничко-технолошко науки, Компјутерска техника и информатика, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, УКИМ
2007 Магистер по техничко-технолошко науки, Компјутерска техника и информатика, Факултет за електротехника и информациски технологии, УКИМ
2000 Дипломира на Воена Академија „Генерал Михаило Апостолски“- Скопје
Обуки и усовршување
2017-2019 Курс по Англиски јазик, Британска Амбасада, Скопје
2017 Algorithms, Part I, Princeton University, Coursera
2016 English Composition I, Duke University, Coursera
2016 Crafting an Effective Writer: Tools of the Trade (Fundamental English Writing), Mt. San Jacinto College, Coursera
2015 Machine Learning, Stanford University, Coursera
2013 Computer Networks, University of Washington, Coursera
2010 Семинар на тема „ИСТАР капацитети и способности за поддршка на баталјон во мировни мисии“, Скопје, ODC Embassy of USA
2010 Семинар на тема „Разузнавачки операции во Бригада“, Скопје, ODC Embassy of USA
2009 Курс по Англиски јазик, Армија на РСМ
2008 Курс на тема „Чета за длабинско извидување“ ,Скопје , ODC Embassy of USA
2007 Курс за мировни наблудувачи, Пепелиште
2007 Семинар на тема „Military Intelligence Role in PKO“, Пула, Хрватска
2007 Курс на тема „Класифицрани компјутерски мрежи“ ,Скопје, ODC Embassy of USA
2006 Курс за мировни наблудувачи, Солонок, Унгарија
2006 Семинар на тема „Tactical HUMINT Operations“, Скопје, ODC Embassy of USA
2006 Семинар на тема „Tactical Military Operations“, Скопје,ODC Embassy of USA
2006 Курс за овластени службени лица за разузнавање, контраразузнавање, безбедност и спречување и откривање на кривични дела во МО и АРМ, Велес
2000 Курс за Командири на водови - пилот, Пепелиште
Членство во стручно-научни здруженија
2022 IEEE Computer Society Member number: 98600524, IEEE Region: R8 -Europe, MEast, Africa, IEEE Section: North Macedonia Section
2014 Association for Information and Communication Technologies ICT-ACT
2006 NATO Working Group for Unmanned Aerial Vehicles
Информатички Технологии
Поседува сертификат за информатички технологии, има одлично познавање и активно ги користи сите канцелариски апликации.
Јазици
Македонски
Англиски
Работно искуство
2018 - Вонреден професор на Воена Академија „Генерал Михаило Апостолски“- Скопје
2021 -2022 IT Expert, European Integration Management
2017-2019 Coordinator for Military Academy: RADLI Project
2015-2018 Partner Country Director NATO SPS Project: SIARS
2015 - 2022 Визитинг професор наФакултет за Информатика, Европски Универзитет Република Северна Македонија (ЕУРСМ)
2013 Доцент на Воена Академија „Генерал Михаило Апостолски“- Скопје
2009 Асистент на Воена Академија „Генерал Михаило Апостолски“- Скопје
2000 Офицер во АРСМ, Министерство за Одбрана
Научни трудови
Има објавено преку 80 научни, стручни и апликативни трудови во земјата и во странство. Исто така, автор е на повеќе од 5(пет) поглавја на книги
2022 Книга: Основи на Програмирање во Јава
2021 Книга: ТЕОРИЈА НА СИСТЕМИ И УПРАВУВАЊЕ СО ПРИМЕНА НА MATLAB/SIMULINK"
2022 Jugoslav Achkoski, Aner Behlic, Kristijan Ilievski, Nevena Serafimova, Gjorgji Alceski Fuzzy Logic Controller Development for Prediction of Student Performance Based on Activity Parameters. (Impact Factor - JCI 0.88)
2019 Nikola Manev, Boban Temelkovski, Nevena Serafimova, Jugoslav Achkoski. “NOVEL APPROACH FOR FINDING SHORTEST ROUTE USING DIJKS-TRA’S ALGORITHM AND FUZZY LOGIC IN A WIRELESS SENSOR NETWORK INTEGRATED IN A FOREST FIRE DETECTION SYSTEM”.(Impact Factor 1)
2017 Kocev, I., Achkoski, J., Bogatinov, D., Koceski, S., Trajkovik, V., Stevanoski, G., & Temelkovski, B. Novel approach for automating medical emergency protocol in military environment. Technology and Health Care, (Preprint), 1-13. (Impact Factor 0.6)
2016 Goce Stevanoski, Ivica Kocev, Jugoslav Achkoski, Saso Koceski and Boban Temelkovski, An implementation of a system for physiological status monitoring over tactical military networks” , DESIDOC Defence Science Journal. (Impact Factor 0.6)
2016 Achkoski, J., Koceski, S., Bogatinov, D., Temelkovski, B., Stevanovski, G., & Kocev, I. (2016). Remote triage support algorithm based on fuzzy logic. Journal of the Royal Army Medical Corps, jramc. (Impact Factor 0.6)