Конкурс за избор на наставници и соработник

18.02.2021

Врз основа на член 172 од Законот за високо образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.82/2018) и член 18 од Законот за Воена академија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 83/2009), Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје распишува

 

 

 

К О Н К У Р С
за избор на наставни
ци и соработник на Воената академија во Скопје

 

I. ИЗБОР НА НАСТАВНИЦИ ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА И СОРАБОТНИК ПО СЛЕДНИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ПОДРАЧЈА, ПОЛИЊА И ОБЛАСТИ

 1. НАСТАВНИК ВО СИТЕ ЗВАЊА ВО НАУЧНОТО ПОДРАЧЈЕ: (2) ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИ НАУКИ, ПОЛЕ: (212) КОМПЈУТЕРСКА ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА, ОБЛАСТ: (21200) АРХИТЕКТУРА НА СМЕТАЧКИ СИСТЕМИ, (21202) ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И МРЕЖИ И (21204) ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИИ- еден (1) извршител;
 2. НАСТАВНИК ВО СИТЕ ЗВАЊА ВО НАУЧНОТО ПОДРАЧЈЕ: (5) ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ, ПОЛЕ: (508) ПРАВНИ НАУКИ, ОБЛАСТ: (50806) МЕЃУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО, (50826) КРИМИНОЛОГИЈА И (50818) ЧОВЕКОВИ ПРАВА И СЛОБОДИ- еден (1) извршител;
 3. ИЗБОР НА СОРАБОТНИК ВО НАУЧНО ПОДРАЧЈЕ: (5) ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ, ПОЛЕ: (515) ОДБРАНА, ОБЛАСТ: (51511) ВОЕНИ НАУКИ И ВЕШТИНИ − еден (1) извршител.

 

II. Покрај општите услови утврдени со Законот за работни односи, кандидатите треба да ги исполнуваат и следнитеуслови:

1. Кандидатите за избор на наставник во наставно-научни звања на Воената академија треба:

 • да имаат завршено трет циклус студии (докторат на науки) во научната област за која се врши изборот;
 • да ги исполнуваат општите услови пропишани со Законот за работни односи, условите наведени во член 164, 165 и 166 од Законот за високо образование, со Законот за Воената академија, со Правилникот за критериуми и постапка за избор во наставно-научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот „ГоцеДелчев“–Штип и со Правилникот за критериуми и постапка за избор во наставни и во соработнички звања на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“–Скопје.

2. Кандидатите за избор во соработничко звање на Воената академија треба :

 • да имаат завршено втор циклус (магистер) во научната област за која се врши изборот;
 • да ги исполнуваат општите услови пропишани со Законот за работни односи, условите наведени во член 164, 165 и 170 од Законот за високо образование, со Законот за Воената академија, со Правилникот за критериуми и постапка за избор во наставно-научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот „ГоцеДелчев“–Штип и со Правилникот за критериуми и постапка за избор во наставни и во соработнички звања на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“–Скопје;

3. Дополнителни критериуми за избор на кандидат за точка 3:

 • завршен II циклус на студии на Воената академија (магистратура по менаџмент за одбранбено-безбедносни ресурси во областа на безбедноста и одбраната) или завршен II циклус на студии на соодветен факултет;
 • трупна служба од најмалку 5 години;
 • да има афинитет, способност и склоност за вршење високо-образовна дејност.

III. Кандидатите треба да ги достават следните документи:

 • пријава по конкурс;
 • кратка биографија (печатена и електронска);
 • диплома за завршен докторат, односно завршена магистратура  (еден примерок од дипломата оригинал или копија заверена кај нотар);
 • странските дипломи да се нострифицирани и дополнети со еквиваленција на оценките;
 • список на објавени научни и стручни трудови (по еден примерок од трудовите електронски во PDF) и
 • уверение за државјанство.

Конкурсот трае 8 дена сметано од наредниот ден од денот на објавувањето.

Документите се доставуваат до деловодството на Воена академија, на адреса: ул.„Васко Карангелески“ бб Скопје.

Ненавремено доставени документи и непотполна документација нема да се разгледуваат.

Воената академија по извршениот избор во наставно – научно звање, нема обврска да склучува договор за вработување, доколку избраните лица не се во работен однос во Министерството за одбрана.

ВОЕНА АКАДЕМИЈА