Методика на тактичка обука на пешадија(МТОП)

Код
PIZ7071
Организатор на студиската програма
Циклус на студии
Прв циклус на студии
Семестар
7 Седми семестар
Неделен фонд
2+2
Кредити
4
Задолжителност
Задолжителен

Цели на предметната програма (компетенции):Питомците во улога на командир на одд/вод, методолошки да подготват за начинот на изведување обука на ниво вод и да развијат различни пристапи согласно подготвеноста на персоналот од својот состав.

Содржина на предметната програма:

Документи за обука во чета/батерија/НГ

Методологија на изработка на потсетник

Евиденција на БОиВ

Методолошка подготовка и изведување на следните теми:

„Индивидуални техники на движење на војник во борба“

„Формации и техники на движење на одделение“

„Одделение во напад“