:en military academy realized erasmus+ project predict activities: :mk воената академија реализира проектни активности од еразмус + проектот предикт:

05.11.2021

ENGLISH


On November 28 and 29 October 2021 in Sofia, R. Bulgaria, representatives from Military Academy and partner institutions realized two work activities (Transnational meeting and Multiplier event) were held within the project PREDICT - Prevention of Disaster ICT (Informatics and Computer Technology) from the ERASMUS + program of the European Union (KA 201 - Strategic Partnership for School Education).Meetings were in the organization of General Directorate Fire Safety and civil protection from Sofia, R. Bulgaria.

At the transnational meeting, the project partners (representatives of institutions from the R.N. Macedonia, R. Bulgaria and the Kingdom of Spain, discussed the project commitments realized so far, as well as the planned activities in the coming period.

At the Multiplier event in two separate working sessions, the attendees (representatives of schools and other institutions close to the issues addressed in the project) were introduced to the goals and activities of the PREDICT project. At this event, the content of the lesson for the training of children, youth and persons with disabilities in case of floods, fires and earthquakes was also disseminated with the participants.

MACEDONIAN

На 28 и 29 октомври 2021 година во Софија, Р. Бугарија претставници од Воена академија и партнерските институции одржаа две работни активности (транснационален проектен состанок и мултипликативен настан) во рамки на проектот ПРЕДИКТ- Превенција од катастрофи ИКТ (Информатичка и компјутерска технологија) од програмата ЕРАЗМУС+ на Европската унија (КА 201 - Стратешко партнерство за училишна едукација).Состаноците беа организирани од страна на Главната дирекција безбедност при пожари и заштита на населението од Софија, Р.Бугарија.

На транснационалниот состанок партнерите во проектот претставници на институции од Р.С. Македонија, Р. Бугарија и Кралство Шпанија, дискутираа за досега реализираните проектни обврски, како и за планираните активности во наредниот период.

На мултипликативниот настан во две одделни работни сесии присутните (претставници од училишта и од други институции блиски до проблематиката која се обработува во проектот) беа запознаени со целите и активностите на ПРЕДИКТ проектот. На овој настан исто така беше извршена дисеминација пред учесниците на наставните содржини за обука на децата, младите и лицата со попреченост во случај на поплави, пожари и земјотреси.
Telefonit
E-mail