Решение за измена на решение за прием на кандидати по конкурсот за запишување на студенти/питомци на прв циклус на студии за потребите на министерството за одбрана и армијата на република северна македонија во учебната 2021/2022 година

17.09.2021

0001


GALLERY