Ass.Prof.Ph.D. Dimitar Bogatinov

д-р Димитар Богатинов, вон. проф.
Department of Security, Crisis Management, Protection and Rescue
Deputy Head of dept.
Вонреден професор д-р, Заменик Раководител на Катедра, Мајор

Одговорен за организација на предавања и научно истражувачка дејност при Катедра за безбедност, кризен менаџмент, заштита и спасување. Дополнително извршува задачи поврзани со меѓународна соработка, односи со јавноста, ажурирање на веб сајтот и социјалните медиуми на Воената академија. 

Вонреден  професор доктор Димитар Богатинов е роден на 02.09.1983 година во Велес, Република Македонија. Основното и средното образование го завршува во Свети Николе, а во 2006 година дипломира на Воената академија во Скопје, со што се здобива со звање дипломиран офицер. Оженет е и татко на 2 деца. По национална припадност е Македонец.

Education
2011-2016 Докторски студии на Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ), УКИМ – Скопје, Степен: Доктор по технички науки
2007-2009 Електротехнички факултет- Скопје, отсек Компјутерска техника и информатика, VII/2 образование, со среден просек од испитите 10,00
2002-2006 Воена академија ген „Михаило Апостолски“- Скопје, VII/1 образование
Training and development
Регионалната школа за сајбер одбрана, 20-26 Октомври 2013 година, Охрид, Република Македонија (Организатор и учесник)
НАТО центарот за извонредност – НАТО курс „Користењето на сајберпосторот од страна на терористите, 05-09 Мај 2014 година, Анкара Република Турција, (Предавач)
Регионалната школа за сајбер одбрана, „Користењето на сајбер просторт од страна на терористите„ 05-12.2014 година, Охрид, Македонија (Организатор и учесник)
Учество во работилница за градење на сајбер резистентно општество, 12-14.05.2015 година, Охрид, Македонија (Организатор и учесник).
Учество во „Cyber Endevor Regional Seminar" број 3, кoj ce реализираше од 23 до 25 јуни 2015 година, Атина, Грција.
НАТО напреден курс, Countering ISIS Radicalisation Activities through the
Cyberspace in the Region of SE Europe - CIRACRESEE, 3-7 Април 2017, Охрид, Македонија (Организатор и предавач).
Истражувач во повеќегодишен НАТО СПС проект – СИАРС;
Учесто во улога на експерт во ЕУ проект;
Претставник во НАТО СПС организацијата за Р.Македонија;
Заменик координатор за имплементирање на ДЕЕП програмата во Р.Македонија
Објавено преку 40 научни трудови, од кои 4 индексирани Томсон Ројтерс, 3 чаптери од книга, како и дополнителни трудови во журнали и конференции. Два пати наградуван од Министерството за образование за објавен труд со импакт фактор.
Рецензент на меѓународни индексирани журнали и проектни апликации.
Учество в ЕУ и НАТО проекти;
Membership in pro-scientific associations
2022 Учесник во работна група за креирање национална стратегија за сајбер безбедност и критична инфраструктира
NATO DEEP, NATO S&T Board, NATO ADL group -државен претставник.
Information technology
Has certified knowledge in information technologies and actively uses all office applications.
Languages
Македонски
English
German
Work experience
2021- Вонреден професор и Заменик Раководител на Катедра за безбедност, кризен менаџмент во Воената академија
2016-2021 Доцент и Раководител на оделение за напредни образовни технологии и симулациска подршка на настава, а подоцна Офицер за односи со јавност во Воената академија
2015-2016 Офицер за персонал во Ј1 секција, а воедно и соработник во Воената академија, Здружена оперативна команда на АРМ, Министерство за одбрана
2010-2015 Раководител на оделение за напредни образовни технологии и симулациска подршка на настава, а воедно и асистент – соработник во Воената академија
2006-2009 Командир на питомечки вод, заменик командир на питомечка чета во Воената академија
Scientific papers
2018 DISINFORMATION AS A WEAPON IN INFORMATION WARFARE, Fifth International conference “Science – support of the development of Southeast Europe”, pp 67-71.
2017 FIREARMS TRAINING SIMULATOR BASED ON LOW COST MOTION TRACKING SENSOR. Multimedia tools and applications, 76(1), 1403-1418. (Thomson Reuters Journal Citation Report IF: 1.346) Multimedia Tools and Applications | Volume 76, issue 1 (springer.com)
2017 REMOTE TRIAGE SUPPORT ALGORITHM BASED ON FUZZY LOGIC. BMJ Military Health, 163(3), 164-170. (Thomson Reuters Journal Citation Report IF: 0,662)
2017 AI-BASED CYBER DEFENSE FOR MORE SECURE CYBERSPACE. In Nature-Inspired Computing: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (pp. 1471-1489). IGI Global.
2017 GIS IN ARMY: USAGE OF GIS IN SHOOTING WITH WEAPON IN PURPOSE TO MINIMIZE RESOURCES AND MAXIMIZE THE RESULTS, International Scientific Conference GEOBALCANICA, pp. 105-109.