Огласи

Конкурси

Соопштенија

:en professor from the military academy among the world’s elite experts in dealing with the challenges from the terrorists’ use of cyberspace : :mk професор од воената академија меѓу светската елита од областа на справување со предизвиците од користењето

12.02.2015
Professor from the Military academy among the World’s elite experts in dealing with the challenges from the Terrorists’ use of cyberspace Професор од Воената академија меѓу светската елита од областа на справување со предизвиците од користењето на сајбер просторот од страна на терористите во НАТО Центарот во Турција

Прелиминарна ранг-листа на пријавените кандидати по конкурсот за запишување на трет циклус-докторски студии на воената академија

06.02.2015
Врз основа на член 66 од Статутот на Воена академија „Генерал Михаило Апостолски – Скопје и член 14 од Правилникот за условите, за крите...

Конкурс за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на воената академија генерал михаило апостолски - скопје во студиската 2014/2015 година

31.12.2014
Конкурс ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС – ДОКТОРСКИ СТУДИИ НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ - СКОПЈЕ ВО СТУДИСКАТА 2014/2015 ГОДИНА

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС – ДОКТОРСКИ СТУДИИ НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“ - СКОПЈЕ ВО СТУДИСКАТА 2014/2015 ГОДИНА

31.12.2014
КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС – ДОКТОРСКИ СТУДИИ НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“ - СКОПЈЕ ВО СТУДИСКАТА 2014/2015 ГОДИНА

Конкурс за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на Воената Академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје во студиската 2014/2015 година

31.12.2014
Конкурс за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на Воената Академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје во студиската 2014/2015 година