Огласи

Конкурси

Соопштенија

Динамички план за спроведување на дополнителниот конкурс за запишување на лица за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на министерството за одбрана и армијата на република македонија, на воена академија ,,генерал

03.11.2016
Динамички план за спроведување на дополнителниот конкурс за запишување на лица за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија, на Воена академија ,,Генерал Михаило Апостолски,, - Скопје

:en representatives from the military academy participated with their works on 7th international scientific conference on defensive technologies - oteh 2016: :mk претставници од воената академија учествуваа со своите трудови на 7-мата интернационална науч

23.10.2016
Representatives from the Military academy participated with their works on 7th International Scientific Conference on defensive technologies - OTEH 2016Претставници од Воената академија учествуваа со своите трудови на 7-мата интернационална научна конференција за дефанзивни технологии – ОТЕХ 2016