Огласи

Конкурси

Соопштенија

Решение за прием на кандидати по реализиран втор приемен рок согласно Конкурсот за запишување студенти на втор циклус на студии на Воената академија

01.11.2023

Решение за прием на кандидати по реализиран втор приемен рок согласно Конкурсот за запишување студенти на втор циклус на студии на Воената академиј

Решение за прием на кандидати по Конкурс за запишување студенти на втор цикус на студии на Специјализација за командни и штабни должности на Воената Академија

01.11.2023

Решение за прием на кандидати по Конкурс за запишување студенти на втор цикус на студии на Специјализација за командни и штабни должности на Военат

Р Е Ш Е Н И Е за прием на кандидати по Конкурсот за запишување студенти на втор циклус на студии на Воената академија ,,Генерал Михаило Апостолски“- Скопје во студиската 2023/2024 година објавен во дневните печати ,,Слободен печат“ и ,,Коха“ на ден 27.06

19.10.2023
Врз основа на член 57 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ број 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11 и ,,Службен весник на Република Северна Македонија“ број 96/19 и 110/19), член 21 од Законот за Воената академија („Службен весник на Република Македонија“ број 83/09), Правилник за начинот и постапката за спроведување на конкурс за запишување и избор на кандидати за втор циклус на студии на Воената академија бр.01-628/1 од 20.01.2010 година, Правилник за изменување на Правилникот за начинот и постапката за спроведување на конкурс за запишување и избор на кандидати за втор циклус на студии на Воената академија бр.01-849/1 од 01.02.2011 година, Правилник за изменување на Правилникот за начинот и постапката за спроведување на конкурс за запишување и избор на кандидати за втор циклус на студии на Воената академија бр.02-3454/1 од 29.09.2023 година, како и предлог-мислење од Наставно-научниот совет на Воената академија бр. 07-97/10 од 10.10.2023 година, а согласно Конкурсот за запишување студенти на втор циклус на студии на Воената академија ,,Генерал Михаило Апостолски“- Скопје во студиската 2023/2024 година објавен во дневните печати ,,Слободен печат“ и ,,Коха“ на ден 27.06.2023 година, министерката за одбрана донесе Р Е Ш Е Н И Е за прием на кандидати по Конкурсот за запишување студенти на втор циклус на студии на Воената академија ,,Генерал Михаило Апостолски“- Скопје во студиската 2023/2024 година објавен во дневните печати ,,Слободен печат“ и ,,Коха“ на ден 27.06.2023 година

Воената академија по втор пат ко-организатор на курсот за запознавање со Заедничката политика за безбедност и одбрана на Европската Унија

18.10.2023
По втор пат Воената академија беше домаќин на Курсот за запознавање со Заедничката политика за безбедност и одбрана на Европската Унија, овој пат со физичко присуство на учесниците во периодот од 9-13 октомври 2023 г. во Охрид. Настанот беше организиран во соработка со Европскиот колеџ за безбедност и одбрана, Австриската академија за национална одбрана и Раквијак. Дискусиите за време на настанот придонесоа за подобро запознавање со тематикатана европската безбедносно-одбранбена политика. Од самото основање на Заедничата политика за безбедност и одбрана на ЕУ во јуни 1999 година, истакнати воени и цивилни експерти, полициски службеници и војници неуморно работат за промовирање на мир и безбедност во повеќе од 30 мисии, имајќи исто така предвид дека првата мисија на ЕУ – Конкордија беше распоредена токму во Република Северна Македонија на 31 март 2003 година.