Огласи

Конкурси

Соопштенија

Известување за втор уписен рок за запишување студенти за насоката кризен менаџмент, заштита и спасување на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ − Скопје во учебната 2016/2017 година

11.08.2016
Известување за втор уписен рок за запишување студенти за насоката кризен менаџмент, заштита и спасување на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ − Скопје во учебната 2016/2017 година

Известување за втор уписен рок за запишување студенти за насоката кризен менаџмент, заштита и спасување на прв циклус студии на воената академија генерал михаило апостолски − скопје во учебната 2016/2017 година

11.08.2016
Известување за втор уписен рок за запишување студенти за насоката кризен менаџмент, заштита и спасување на прв циклус студии на Воената академија Генерал Михаило Апостолски − Скопје во учебната 2016/2017 година

Прелиминарни ранг листи на кандидати за прием на школување на питомци/студенти на воена академија според конкурс објавен на ден 10.06.2016

10.08.2016
Прелиминарни ранг листи на кандидати за прием на школување на питомци/студенти на Воена академија според Конкурс објавен на ден 10.06.2016

листа на кандидати со освоени поени од проверката-познавање на англиски јазик по конкурсот за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на воената академија генерал михаило апостолски – скопје, на лица со завршен прв

27.07.2016
Листа на кандидати со освоени поени од проверката-познавање на англиски јазик по конкурсот за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија Генерал Михаило Апостолски – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија, објавен 15.01.2016 година

Листа на кандидати кои ја поминале физичка проверката и влк по конкурсот за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на воената академија генерал михаило апостолски – скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за

25.07.2016
Листа на кандидати кои ја поминале физичка проверката и ВЛК по конкурсот за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија Генерал Михаило Апостолски – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија, објавен 15.01.2016 година