Огласи

Конкурси

Соопштенија

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“ - СКОПЈЕ ВО СТУДИСКАТА 2015/2016 ГОДИНА

23.12.2015
КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“ - СКОПЈЕ ВО СТУДИСКАТА 2015/2016 ГОДИНА

Конкурс за запишување студенти на втор циклус на студии на воената академија генерал михаило апостолски - скопје во студиската 2015/2016 година

23.12.2015
Врз основа на член 21 од Законот на Воената академија („Службен весник на Република Македонија бр.83/2009), член 88 став 1 од Статутот на В...